• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Biblioteka

biblioteka

JASMINA JAMAK

jasmina.jamak@fu.unsa.ba

 Tel.: 033 256 057

Radno vrijeme:

Radnim danima od 08.00 do 16.00

 

 • Organizuje i rukovodi radom biblioteke,
 • Vodi evidenciju o stanju knjižnog fonda, vrši izdavanje knjiga i časopisa zaposlenicima i studentima,
 • Vodi stručni katalog knjižnog fonda, odgovarajuće karte knjiga i drugu nrophodnu dokumentaciju,
 • Brine o zaštiti knjižnog fonda, u tom smislu upozorava korisnike i preduzima potrebne radnje u cilju naplate nanesene štete na knjigama i drugoj korištenoj knjižnoj građi,
 • Predlaže nabavku knjiga, časopisa i drugih publikacija,
 • Rukovodi radom tima za uvođenje i unapređenje sistema kvaliteta na Fakultetu,
 • Dežura u čitaonici (biblioteci),
 • Obavlja sve tehničke poslove pripreme za izdavanje knjiga, časopisa i sl. (ISDN, CIP, ISSN, katalogizacija, kontaktiranje potencijalnih autora, prikupljanje i priprema materijala, u tom smislu sarađuje sa prodekanom za međunarodnu saradnju, izdavačku djelatnost i studentski standard i opslužuje redakciju),
 • Vrši unos podataka u odgovarajuće elektronske baze podataka, održava i ažurira ih,
 • Prikuplja i arhivira studentske seminarske radove, čuva ih propisano vrijeme i brine o njihovom uništavanju u skladu sa propisom o čuvanju arhivske građe,
 • Brine o svom stručnom usavršavanju,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i dekana.

Biblioteka Fakulteta za upravu namijenjena je potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu, tako da njenu građu koriste studenti, nastavno osoblje Fakulteta, kao i stalni i povremeni saradnici Fakulteta

Svojom sadržinom fond biblioteke zadovoljava kriterije nastavno-naučnog procesa Fakulteta za upravu.

Biblioteka Fakulteta za upravu nastala je kada je nastao i fakultet 2005. godine.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial