• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Osiguranje kvaliteta

Cilj strategije obezbjeđenja kvaliteta je podizanje svih izlaznih elemenata iz procesa u oblastima obezbjeđenja kvaliteta, kao i samih procesa na kvalitativno viši nivo.

Kvalitet

U Berlinskom kominikeu od 19. septembra 2003. godine, ministri zemalja potpisinica Bolonjskog procesa pozvali su Evropsku mrežu za osiguranje kvaliteta u visokom  obrazovanju da, „preko svojih clanica, u saradnji sa EUA, EURASHE i ESIB-om“, razrade „usaglašen set standarda, procedura i smjernica za garanciju kvaliteta“, te da „ispitaju nacine osiguravanja adekvatnog sistema analize unutar struke u svrhu osiguranja kvaliteta, i/ili tijela ili agencija za akreditaciju, te da 2005. godine ministrima podnesu izvještaj, preko Grupe za pracenje Bolonjskog procesa“. Ministri su od ENQA-e tražili i da uzme u obzir „strucna znanja drugih udruženja i mreža za osiguranje kvaliteta“. ENQA je pozdravila mogucnost da da znacajniji doprinos izgradnji evropske dimenzije osiguranja kvaliteta, te da time unaprijedi i ciljeve samog Bolonjskog procesa. Rad na ovom izvještaju ukljucio je brojne organizacije i interesne grupe. Kao prvo, clanice ENQA-e bile su aktivno ukljucene u proces. Ucestvovale su u radnim grupama, a nacrti izvještaja bili su bitan element rada Generalnih skupština ENQA-e u junu i novembru 2004. Drugo, Evropska asocijacija univerziteta (EUA), Evropska asocijacija institucija u visokom obrazovanju (EURASHE), Nacionalne unije studenata u Evropi (ESIB) i Evropska komisija redovno su ucestvoali u sastancima „grupe E4“. Trece, kontakti i doprinos drugih mreža, kao što su Evropski konzorcij za akreditaciju (ECA) i Mreža agencija za osiguranje kvaliteta u srednjoj i istocnoj Evropi (CEE Network), posebno su bili korisni u procesu izrade teksta. Konacno, ENQA i njeni partneri iskoristili su pojedinacne internacionalne kontakte i iskustva, te na taj nacin osigurali da se u proces ukljuce i relevantna medunarodna gledišta. Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju svakako nije samo evropsko pitanje. U cijelom svijetu raste zanimanje za kvalitet i standarde, što odražava i brz razvoj visokog obrazovanja, a i troškove koje on predstavlja i za javna i za privatna sredstva. Shodno tome, ako Evropa želi ostvariti namjeru da postane najdinamicnija, na znanju zasnovana ekonomija u svijetu (tzv. Lisabonska strategija), onda ce evropsko visoko obrazovanje morati pokazati da ozbiljno shvata kvalitet svojih programa i stepena, te da je spremno da uspostavlja nacine
osiguravanja i pokazivanja tog kvaliteta. Inicijative i zahtjevi koji u svjetlu internacionalizacije visokog obrazvanja dolaze i izvana i iz same Evrope, traže odgovor. Obaveza svih koji su ukljuceni u stvaranje ovih prijedloga dobro se uklapa u ostvarenje istinske evropske dimenzije osiguranja kvaliteta, kojom ce se osnažiti privlacnost onoga što nudi visoko školstvo u Evropskom podrucju visokog obrazovanja.
Kvalitet2
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial