• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Posebni upravni postupci

Šifra predmeta: FU-I-4-2/i
Predmet: POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI
Nosilac: Doc.dr Merima Tanović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VII (sedmi)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Osnovni cilj je da studenti steknu osnovno teorijsko znanje o posebnom upravnom pravu i njegovoj ulozi preko osnovnih instituta upravnog materijalnog i upravnog procesnog prava do zakonske regulative u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način, studenti će biti u stanju da jasno prepoznaju kada i kako se opći principi upravnog prava primjenjuju na posebne institute u specifičnim upravnim oblastima, po osnovu primjene principa lex specialis derogat legi generali. Cilj predmeta je sticanje osnovnog znanja iz različitih upravnih oblasti i njihova primjena prema pojedinim konkretnim zakonskim rješenjima, u okvirima kojih su predviđeni različiti pravni mehanizmi ostvarivanja i zaštite prava u upravnoj proceduri, položaj stranke i ovlaštenja nadležnih organa.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial