• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

POSLOVNO PREGOVARANJE

Šifra:
Predmet: POSLOVNO PREGOVARANJE
Nosilac:
Nivo:
Drugi ciklus Godina: I     Semestar: I       Broj ECTS kredita: 2
Status: Izborni      Broj sati sedmično: Ukupan broj sati:

CILJ PREDMETA:

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju poslovnu (usmenu i pismenu) komunikaciju. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, rješavanje konfliktnih situacija itd.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial