• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

PRAVNO UREĐENJE JAVNE UPRAVE

Šifra predmeta: FU-I-2-5/o
Predmet: PRAVNO UREĐENJE JAVNE UPRAVE
Nosilac: doc. dr Merima Tanović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: II (druga)
Semestar: IV (četvrti)
Broj ECTS kredita: 10
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA  
Povezivanje organizacionog i funkcionalnog aspekta savremene uprave sa nezamjenjivom ulogom koju ima u ustavnom sistemu, tako da je osnovni cilj predmeta ustavnopravna regulacija organizacije i zakonskopravna regulacija djelatnosti uprave, s naročitim osvrtom na djelatnost organa državne uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima.
Posebno je prikazano normativno uređenje nivoa lokalne samouprave, značaj i vrste upravnih organizacija u našem pravnom sistemu, uz komparativni primjer evropskih funkcionalnih rješenja kao pravaca za predstojeću reformu. Službenički sistem u Bosni i Hercegovini, finansiranje organa javne uprave uz upoznavanje sa pojmom i pravnom regulacijom javnih nabavki i koncesija u Bosni i Hercegovini, objašnjavaju se u jedinstvu sa osnovnim načelima pravne države i vladavine prava.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial