• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Privredno i statusno pravo

Šifra predmeta: FU-I-2-4/ o                                                    Naziv predmeta: PRIVREDNO I STATUSNO PRAVO
Nivo: prvi ciklus studija                                                           Godina: II       Semestar: III          Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni                                                                         Broj sati sedmično: 2+2    Ukupan broj sati: 60

Nosioc predmeta:

1. CILJ PREDMETA
Cilj ovog nastavnog predmeta je da studenti, slušajući predavanja i koristeći dostupnu literaturu, steknu temeljna saznanja o privrednom i statusnom pravu, te o dostignutom nivou privredno pravnih i statusnih odnosa. Studenti će se posebno upoznati sa pravilima i procedurama osnivanja privrednih subjekata, te načinom njihovog funkcionisanja u današnjem dinamičnom okruženju. Dalje, posebna će se pažnja obratiti na pitanja uređenja privrednih odnosa i organizacije privrede, uređenosti tržišta, te na pravo konkurencije, kao i razrješavanje sporova nastalih u privredi.

2.OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE:

• Sistem prava, izvori prava i izvori poslovnog prava
• Subjekti i objekti prava
• Osnove obligacionog prava
• Statusno pravo-privredna društva
• Ugovori poslovnog prava-robnog prometa
• Hartije od vrijednosti
• Pravo konkurencije

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial