• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Radno pravo i socijalna zaštita

Šifra predmeta: FU-I-3-3/o
Predmet: RADNO PRAVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
Nosilac: prof. dr Edin Ramić
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: III (treća)
Semestar: V (peti)
Broj ECTS kredita: 10
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
1.Upoznavanje studenata s problematikom radnih odnosa službenika, namještenika i drugih zaposlenika u organima uprave
2.teoretska upoznavanja – općenito sa razvojem radnog zakonodavstva,evolucijom radnih odnosa, radnog vremena, zaštite na radu, elementima kolektivnog radnog prava a posebno specifičnosti radnih odnosa službenika i namještenika u upravi,
3.posebnosti procedura prijema zaposlenika u organe uprave, posebno službenika i namještenika u organima vlasti u Bosni i Hercegovini i analogija tih procesa u susjednim i drugim evropskim zemljama,
4.osposobiti studente da razlikuju radne statuse i radne odnose zaposlenika u upravi i zaposlenika koji rade u privrednim organizacijama posebno sa aspekta korištenja radnog vremena, efikasnosti u radu, primjene zakonitosti, mjera zaštite na radu i drugih elemenata iz radnog odnosa.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial