• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

SAVREMENA JAVNA UPRAVA

Šifra predmeta: FU-II-i-6/o
Predmet: SAVREMENA JAVNA UPRAVA
Nosilac:Doc.dr Merima Tanović
Nivo: drugi ciklus studija Godina: I     Semestar: II       Broj ECTS kredita: 5
Status: obavezni          Broj sati sedmično: 2+2          Ukupan broj sati: 60 (30+30)

CILJ PREDMETA

Studenti će se upoznati sa aktuelnim pravcima razvoja javne uprave, savremenim teorijama, tendencijama, institutima i praksama. Spoznavajući teorijske koncepte, istovremeno će analizirati konkretne pozitivne slučajeve, sa naročitim naglaskom na stanje i reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial