• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Selma Džihanović-Gratz

PROCJENA UTJECAJA PROPISA KAO INSTRUMENT BOLJE
REGULATIVE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT AS AN INSTRUMENT FOR
BETTER REGULATION IN THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA

                                                                                                                                                                                                                                                       UDK: 060.13(497.6)
Doc.dr.sc. Selma Džihanović-Gratz
Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
e-mail: selma.dzihanovic-gratz@fu.unsa.ba

 

SAŽETAK

Procjena utjecaja (propisa) predstavlja ključni segment tzv. Agende Bolje regulative u Evropskoj uniji i služi kao sredstvo za dizajniranje i procjenu politika i propisa Evropske unije na način da isti ostvaruju svoje ciljeve na najefikasniji i najefektivniji mogući način. Bolja regulativa treba osigurati postupak donošenja odluka koji je otvoren i transparentan, učešće građana i ključnih aktera u procesu kreiranja politika i propisa, treba osigurati da odluke i akcije budu temeljene na dokazima i shvatanju njihovih utjecaja, te u konačnici treba doprinijeti smanjenju, odnosno treba održavati na minimalnom nivou zakonodavne namete preduzećima, građanima, pa i javnoj administraciji općenito. Bosna i Hercegovina, kao država sa dugoročnim strateškim ciljem koji se ogleda u članstvu u Evropskoj uniji,
na svom eurointegracijskom putu mora ispunjavati i određene uvjete, jedan od kojih svakako jeste i reforma javne uprave. Jedan segment reforme javne uprave obuhvata upravo oblast kreiranja politika i izrade propisa. Autorica će u ovom radu dati kratak pregled temeljnih zahtjeva ove reformske oblasti, iznijeti temeljne karakteristike izrade propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, objasniti šta predstavlja procjena utjecaja propisa i na koji način se ovaj instrument planira uvesti u proces izrade propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. U zaključnim razmatranjima autorica će iznijeti svoj stav o potrebi poboljšanja procesa izrade propisa u institucijama Bosne i Hercegovine u smislu uvođenja alata i dostizanja standarda koje zagovaraju Evropska komisija i SIGMA.

KLJUČNE RIJEČI: Procjena utjecaja propisa, bolja regulativa, Evropska unija, reforma javne uprave, Bosna i Hercegovina.

APSTRACT 

(Regulatory) Impact assessment is a key segment of the so-called Better Regulation Agenda in the European Union and serves as a tool for designing and evaluating EU policies and regulations in a way that they achieve their goals in the most efficient and effective manner possible. Better regulation should ensure an open and transparent decision-making process, citizens and key actors participation in the policy-making process, ensure that decisions and actions are based on evidence and understanding of their implications, and finally contribute to reducing or maintaining at the minimum level of legislative burden for companies, citizens and public administration in general. Bosnia and Herzegovina, as a country with a long-term strategic objective that is reflected in EU membership, must also meet certain conditions on its Euro-integration path, one of which is certainly the reform of public administration. One segment of public administration reform includes the area of policy creation and regulation. In this paper, the author will give a brief overview of the fundamental requirements of this reform area, outline the fundamental characteristics of the drafting of regulations in the institutions of Bosnia and Herzegovina, explain what constitutes an assessment of the impact of regulations, and how it intends to introduce this instrument into the process of drafting legislation in the institutions of Bosnia and Herzegovina. In the concluding considerations, the author will express his views on the need to improve the process of drafting regulations in the institutions of Bosnia and Herzegovina in terms of introducing tools and reaching standards advocated by the European Commission and SIGMA.

KEY WORDS: Regulatory Impact Assessment, Better Regulation, European Union, Public Administration Reform, Bosnia and Herzegovina.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial