• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Sopovic Sadeta

Stručni članak
Primljen: 08.10.2015.                                                                                                                                                                                                     UDK: 006.024:332.025.28(497.6)                                                                                                                                                                                                         

PRAVNI ASPEKTI TRANSFORMACIJE DRUŠTVENE SVOJINE I
PROCESA PRIVATIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

LEGAL ASPECTS OF CONVERSION OF SOCIAL OWNERSHIP AND
PROCESS OF PRIVATIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Šopović Sadeta, magistar prava,zaposlena u Općini Vogošća-Jošanička 80
e-mail: sada.s@windowslive.com

 

SAŽETAK

Transformacija društvene u državnu svojinu i privatizacija je realitet u zemljama koje su u tranziciji i posttranzicijskom periodu a koje napuštanjem socijalističkog društvenog uređenja i sistema društvene svojine, postojeće društveno pravne i druge odnose mijenjaju i izgrađuju koncept kreiran po pravilima novog uređenja. Transformacija društvene u državnu svojinu zahtijeva i promjenu drugih odnosa u društvu u kojem se postojeći odnosi transformišu, usklađuju sa novim ili prestaju postojati. Poteškoće uzrokovane specifičnostima novog uređenja u Bosni i Hercegovini koje karakteriše složeno administrativno uređenje, neusklađen zakonodavni okvir i politički uticaj, dodatno otežava ove složene procese ugrožavajući novo društveno pravno uređenje. Rad će ilustrovati osnovna obiljeležja i sadržaj transformacije društvene svojine te osnove propisa na kojima se temelje procesi i postupci privatizacije koja se
provodi u oblasti: privatizacije preduzeća ,stanova, banaka i izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta.

Ključne riječi: društveno vlasništvo, državna imovina, privatizacija, tranzicijske zemlje, transformacija postojećih odnosa.

ABSTRACT

Transformation of social ownership and privatization is reality in the countries that are in transition and post-transitional period and by abandoning the socialist social system and system of social ownership, existing socio-legal and other relationships change and build a concept created by the rules of the new regulation.Transforming social ownership into state ownership requires change and other relationships in society where existing relationships are transformed, in line with new or cease existing. Those processes develop slowly. Troubles caused by the specifics of the new arrangement in Bosnia and Herzegovina, which is characterized by complex administarative system, non harmonized legislative framework and political influence, aggravated by the complex process of compromising a new social and legal organization. The work will illustrate the basic features and content of conversion of institute
of social ownership and the basics of legislation underpinning the processes and procedures of privatization carried out in the field: the privatization of enterprises, housing, banks and used city construction land.

Key words: social property, state property, privatization, transition countries, the transformation of existing relations.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial