• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Konkurs

Na osnovu članova od 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Fakultet za upravu pridružena članica Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata prvog ciklusa studija Fakulteta za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

u akademskoj 2014/2015. godini

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015 godini na tri nastavna smjera:

 

 

Redovni studij

Vanredni studij

DL studij

Opći smjer Uprava

35

15

10

Smjer Poslovna uprava

35

10

10

Smjer E-uprava

35

10

10

 

Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od četiri godine i  i nosi ukupno 240 ECTS bodova.

Uspješnim završetkom prvog ciklusa studija stiču se zvanja:

–          Bachelor uprave osposobljeni su za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u privrednim društvima u kojima se traži rad na upravnim i ekonomskim poslovima

–          Bachelor uprave – smjer poslovna uprava osposobljeni su za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju, i dizajniranju organizacije preduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, strateškom planiranju, konsultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjering, upravljanje promjenama i upravljanje krizama te istraživačke razvojne poslove u privredi

–          Bachelor uprave – smjer E-uprava osposobljeni su za rad na poslovima E-government, E- marketing, E- bankarstvo, poslovima upravljanja projektima u oblasti informatizacije u organima uprave kao i drugim privrednim društvima, poslovima planiranja, analize, projektovanja, implementacije i održavanja poslovnih informacionih sistema, rad u kolaboracijskim sistemima u upravi kao što su MS Share Point, Lotus Notes Products i dr.

Školarina za jednu studijsku godinu na prvom ciklusu studija iznosi 2.950, 00 KM, u koju je uključena obavezna literatura, predavanja, ispiti, izdavanje uvjerenja i dr.

 

Izbor kandidata za redovni ili vanredni studij izvršit će se prema jedinstvenom kriteriju:
– opći uspjeh u srednjoj školi u sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena) i

– uspjeh iz predmeta maternji jezik u sva četiri razreda i na diplomskom ispitu (zbir ocjena).

Rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Fakulteta najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Nezadovoljni kandidat može uložiti prigovor na listu u roku od tri dana od dana objave Vijeću Fakulteta. Vijeće Fakulteta će odlučiti o prigovoru u roku od tri dana.

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Patriotske lige 41 radnim danom od 8 do 16 sati.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  1. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
  2. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  3. izvod iz matične knjige rođenih i
  4. uvjerenje o državljanstvu.

Detaljnije informacije o studiju kao i druge informacije vezane za uslove studija mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Patriotske lige 41 (zgrada Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial