• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Studentska praksa

Šifra predmeta: FU-I-4-9/o
Predmet: STUDENTSKA PRAKSA
Nosilac: Doc.dr Merima Tanović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar: VIII (osmi)
Broj ECTS kredita: 3
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2
Ukupan broj sati: 30

CILJ PREDMETA
Studenti Fakulteta za upravu kroz cjelokupno visoko obrazovanje kontinuirano obavljaju praksu u organima javne uprave, kojom se obezbjeđuje spajanje stečenog teorijskog znanja s praktičnim i susret sa stvarnim domenom rada i poslovima uprave, uz neposredan odnos s građanima.
Time se studenti ranije uvode u poslove administrativnih uposlenika, a radi kasnijeg efikasnosti obavljanja istih.
Studenti obavljaju praksu prema unaprijed utvrđenom programu stručne prakse za studente i obavezno vode vlastiti dnevnik stručne prakse prema kojem mentor i predmetni nastavnik ocjenjuju ostvarene rezultate studenta.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial