• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Drugi ciklus studija

Drugi ciklus studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu organizira se i izvodi u skladu sa Pravilima studiranja za II ciklus studija na Fakultetu za upravu  i Pravilima studiranja za II ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Drugi ciklus studija organizira se i izvodi u skladu sa pravilima zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS).

II ciklus studija namijenjen je za studente koji su završili četverogodišnji studij prvog ciklusa studija i ostvarili 240 ECTS kredita, odnosno za studente koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima.

Kroz drugi ciklus studija Fakultet za upravu opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BIH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta:

 • Omogućiti studentima vertikalnu povezanost u razvoju znanja i vještina na drugom ciklusu studija.
 • Stvoriti jedinstven postdiplomski studij koji koristi moderne nastavne metode i potiče individualni i grupni rad na naučnoj i na praktičnoj ravni.
 • Ostvariti prepoznatljiv postdiplomski studij koji nije usmjeren na tradicionalne nastavne metode, već potiče individualni i timski rad
 • U domenu akademske razmjene cilj je Fakulteta za upravu da organizovanjem nastave na II ciklusu studija stvori uslove za povećani stepen mobilnosti studenata kroz interdisciplinarno izučavanje, razmjenu nastavnog i naučnog kadra i studijsko- naučno- istraživačke projekte i oblike suradnje.
 • Učvrstiti, proširiti i dalje razvijati postojeću stručnu, naučnu i opću akademsku razmjenu sa zainteresiranim subjektima u zemlji i inostranstvu.

Kroz uvažavanje standarda savremenog visokog obrazovanja, ovaj studijski program treba da obezbijedi takav nivo stručnih znanja, metodološke osposobljenosti i stručnih kompetencija magistara uprave koji će osigurati kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad privrednih subjekata i drugih organizacija, u rad državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima, drugim javnim službama, kao i sektorima upravljanja drugih organizacija i udruženja, uz profesionalno obavljanje svog poziva.

Organizacijom drugog ciklusa studija iz naučne oblasti UPRAVA, za četiri  smijera, Fakultet se dugoročno opredjeljuje za:

 • organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti javne uprave, bankarskog sistema, biznisa i menadžmenta malih i srednjih preduzeća u domaćoj privredi,
 • visokostručno i istraživačko osposobljavanje  mladih stručnjaka, studenata, istraživača kroz edukaciju i praksu, te druge aktivnosti (specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanke, kongrese, skupove etc.)
 • edukaciju, praktičan, rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU  u oblasti javne uprave, bankarstva, poslovanja privrednih društava u BIH,
 • provođenje analiza i istraživanja javne uprave, bankarskog sektora, nivoa stabilnosti tržišne konkurencije i stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti,
 • akademsko i stručno učestvovanje u predstojećoj primjeni pravne stečevine EU (acquis communitaire) i donošenju zakonske regulative usklađene sa budućim evropskim pravnim i poslovnim kretanjima, kao i praćenje efikasnosti njihove praktične primjene u BIH,
 • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja,
 • provođenje i rad na svim domaćim i međunarodnim projektima kojima se osigurava, doprinosi i promoviše stvaranje kvalitetnog, stručnog, profesionalnog, transparentnog javnog i privatnog sektora,
 • jačanje vladavine prava, pravne države, slobodne i tržišne konkurencije u savremenim uslovima kapitalizma i demokratije i
 • sva druga djelovanja i aktivnosti koja doprinose razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u BIH.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial