+387 33 553 837

Fakultet za upravu se organizacijom drugog ciklusa studija iz naučne oblasti UPRAVA, sa sva tri smijera, dugoročno opredjeljuje za:

  • organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti javne uprave, bankarskog sistema, biznisa i menadžmenta malih i srednjih preduzeća u domaćoj privredi,
  • visokostručno i istraživačko osposobljavanje  mladih stručnjaka, studenata, istraživača kroz edukaciju i praksu, te druge aktivnosti ( specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanke, kongrese, skupove etc.)
  • edukaciju, praktičan, rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU  u oblasti javne uprave, bankarstva, poslovanja privrednih društava u BIH
  • provođenje analiza i istraživanja javne uprave, bankarskog sektora, nivoa stabilnosti tržišne konkurencije i stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti
  • akademsko i stručno učestvovanje u predstojećoj primjeni pravne stečevine EU (acquis communitaire) i donošenju zakonske regulative usklađene sa budućim evropskim pravnim i poslovnim kretanjima, kao i praćenje efikasnosti njihove praktične primjene u BIH,
  • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja,
  • provođenje i rad na svim domaćim i međunarodnim projektima kojima se osigurava, doprinosi i promoviše stvaranje kvalitetnog, stručnog, profesionalnog, transparentnog javnog i privatnog sektora,
  • jačanje vladavine prava, pravne države, slobodne i tržišne konkurencije u savremenim uslovima kapitalizma i demokratije i
  • sva druga djelovanja i aktivnosti koja doprinose razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u BIH.