• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Više informacija

Razlozi za otvaranje smjera

Od septembra 2018. godine na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu otvoren je smjer jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini – Javne nabavke u upravi. Za ovaj smjer vlada veliko interesovanje te prva generacija upisana u 2018/2019. akademsku godinu, broji trideset studenata.

Drugi ciklus studija (master studija) traje jednu akademsku godinu (dva semestra), te odbranom završnog-magistarskog rada odnosno okončanjem drugog ciklusa studija na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu stiče se zvanje magistra uprave – smjer Javne nabavke u upravi.

  Drugi ciklus studija Fakulteta za upravu u Sarajevu osniva se iz potrebe obaveznih reformi u oblastima javnog i privatnog sektora u BIH, u skladu sa određenim dokumentima na putu ka članstvu Evropskoj Uniji. Postavljen je cilj da se izradi  studijski program specijalističkih studija iz oblasti javnih nabavki, prvi u Bosni i Hercegovini,  namenjen za studente koji su u svojoj aktuelnoj i/ili budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki. 

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima  u postupcima javnih nabavki na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, kao i na rukovodećim poslovima.

Veliki interes i spremnost za pružanje podrške u realizaciji ovog master studija iskazale su vodeće međunarodne institucije kao što su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, SIGMA, USAID, GIZ kao i Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Glavni ciljevi programa su:

 • Pružiti kandidatima znanja i vještine na nivou postdiplomskih studija u oblasti nacionalnog (BiH), evropskog (direktive EU) i međunarodnog (WTO, Svjetske banke i UNCITRAL) zakona i strategije javnih nabavki;
 • Stvoriti specijalističke upravne vještine i znanja kako bi kandidatima omogućili da znaju adekvatno primijeniti važeće propise o javnim nabavkama, te da poštujući strateške ciljeve i interese organizacije sa anallizom tržišta,  mogu samostalno provesti postupak javne nabavke;
 • Da obezbijedi fleksibilan program koji omogućava kandidatima da razviju nacionalne, evropske i međunarodne perspektive o pitanjima iz praksi zakona o javnim nabavkama, što će otvoriti potpuno novu  mogućnosti za diplomce;
 • Kroz drugi ciklus studija Fakultet za upravu opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BIH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta;
 • Ostvariti prepoznatljiv postdiplomski studij koji nije usmjeren na tradicionalne nastavne metode, već potiče individualni i timski rad u funkciji percepcije javnih nabavki u upravi, ali i vrlo praktičnoj ravni;
 • U domenu akademske razmjene cilj je Fakulteta za upravu da organizacijom smjera javne nabavke u upravi na II ciklusu studija, stvara uvjete za povećanje stepena mobilnosti studenata, kroz interdisciplinarno izučavanje javnih nabavki u upravi, razmjenu nastavnog i naučnog kadra, studijske, istraživačko-specijalističke i druge forme;
 • Učvrstiti i proširiti i dalje razvijati  postojeću stručnu, naučnu i općenito akademsku razmjenu sa zainteresiranim subjektima u zemlji i inostranstvu.

Uslovi za upis

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju svi kandidati koji su završili dodiplomski studij odnosno prvi ciklus studija na fakultetu društvenog smjera koji nosi 240 ECTS bodova.

Konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine, odnosno izvođenja nastave.

Studenti su obavezni prisustvovati nastavi koja se izvodi u dva semestra. U prvom semestru se izvodi nastava iz 4 obavezna predmeta. Drugi (ljetni) semestra je predviđen za 2 predmeta te izradu završnog-magistarskog rada.

Pravo upisa imaju:

 • svi studenti/ice koji su završili/e dodiplomski studij odnosno prvi ciklus studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koji nosi 240 ECTS bodova;

Obavezno je poznavanje službenih jezika BiH (barem jednog) za studente/ice strane državljane/ke. Poželjno je poznavanje engleskog jezika za sve studente/ice radi korištenja literature koja će se koristiti u studijskom programu, a objavljena je na engleskom jeziku.

Konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine, odnosno izvođenja nastave;

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

 • originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.
  (Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
 • originalan izvod iz matične knjige rođenih i
 • originalno uvjerenje o državljanstvu.

Cijena studija
Cijena školarine za upis u prvu godin master studija “Javne nabavke u upravi” za akademsku 2019/2020 je 3500 KM
Školarinu je moguće platiti u ratama.

 

Brošura download: Bosanski  English

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial