• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uslovi za upis

Upis studenata na drugi ciklus Fakulteta za upravu vrši se na osnovu objavljenog konkursa. Obavijest o konkursu za upis studenata u prvu studijsku godinu drugog ciklusa objavljuje se u najmanje tri dnevna lista na području Bosne i Hercegovine. Konkurs se objavljuje na web-stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine.

Pravo upisa na jednogodišnji drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija koji nosi 240 ECTS kredita odnosno sa završenim studijem po predbolonjskom nastavnom planu i programu, na fakultetima društvenog smjera.

Na jednogodišnji drugi ciklus studija mogu se prijaviti i kandidati sa završenim prvim ciklusom studija (koji nosi 240 ECTS) odnosno sa završenim studijem po predbolonjskom nastavnom planu i programu na fakultetima drugih usmjerenja, uz obavezu polaganja razlike ispita, koju im određuje akademska komisija koju na prijedlog dekana imenuje Naučnonastavno vijeće.

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

 

  1. originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
  2. originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  3. originalno uvjerenje o državljanstvu.

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije u vezi sa uvjetima studija mogu se dobiti na kontakt telefon: 033 553 837 ili direktno u Studentskoj službi Fakulteta.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial