+387 33 553 837

Prvi ciklus studija na Fakultetu za upravu organizira se i izvodi u skladu sa Pravilima studiranja za I ciklus studija na Fakultetu za upravu i Univerziteta u Sarajevu, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo,  i u skladu sa pravilima zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS).

Fakultet za upravu, kao bazna institucija za formiranje novih akademskih generacija sposobnih za podržavanje reformskih programa i projekata u oblasti javnog i privatnog sektora, uprave Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, uvođenjem četverogodišnjeg prvog ciklus studija, opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BiH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta u upravnom i poslovnom smislu.

Nastava na studijskom programu uprava na I ciklusu studija u prve tri godine se odvija po istovjetnom nastavnom planu i programu za sve studente. U sedmom i osmom semestru (IV godini studija) studenti se mogu odlučiti između tri smjera: smjer “Uprave”, smjer “Poslovne uprave” i smjer “E-uprave”.

Studijski program Uprava sa tri smjera: uprava, poslovna uprava i e-uprava treba da obezbijedi visok nivo stručnih znanja, metodološke osposobljenosti i stručnih kompetencija koji će osigurati kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima, profesionalni rad u privatnim firmama, stručno operativnih poslova, poslova pripreme i izrade biznis planova i projekata, pripreme, izrade i praćenja budžetskih planova, upravljanje ljudskim resursima, razvoja informacijskih sistema, samostalno artikuliranje politike i ciljeva informatizacije u bilo kom organu uprave, primjena osnovnog koncepta u oblasti upravljanja IT tehnologijama u cilju pripreme prijedloga, planova  i strategija uvođenja sistema e-uprave.