Smjer – E-uprava

Prvi ciklus studija organizira se i izvodi u skladu sa pravilima zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS). Globalizacija, ubrzavanje reformiskih procesa i integrisanje Bosne i Hercegovine na svim nivoima podrazumijevaju razvijenu E-upravu za koju je Fakultet spreman obezbjediti potreban kadar, te u okviru I ciklusa studija organizuje studij smjer E-uprava.

Imajući u vidu navedeno Fakultet se dugoročno opredjeljuje za:

– organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučno istraživačkom radu uoblasti E-uprave,
– visoko stručno  i istraživačko osposobljavanje mladih stručnjaka, studenata, istraživačaza planiranje, analizu i iniciranje projekata informatizacije u organima uprave i razvoj elektronskih servisa uprave,
– edukaciju, praktičan rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i  programana polju strateškog planiranja E-uprave i upravljanja informatikom u upravi,
– akademsko, stručno i konsultativno učestvovanje u donošenju zakonske e-regulative usklađene sa budućim evropskim pravnim i poslovnim kretanjima, kao i praćenje efikasnosti njihove praktične primjene u BIH,
– saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja,
– provođenje i rad na svim domaćim i međunarodnim projektima informatizacije kojima se osigurava i promoviše stvaranje kvalitetnog, stručnog, profesionalnog, transparentnog javnog i privatnog sektora,
– sva druga djelovanja i aktivnosti koje doprinose razvoju i unaprijeđenju kvalitete visokog obrazovanja u BIH.