+387 33 553 837

Prvi ciklus studija organizira se i izvodi u skladu sa pravilima zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS). Fakultet za upravu, kao bazna institucija za formiranje novih akademskih generacija sposobnih za podržavanje reformskih programa i projekata u oblasti javnog i privatnog sektora te prilagođavanjem aktuelnim potrebama tržišta i uprave u Bosni i Hercegovini u njenom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, u okviru ciklusa studija organizuje studij smjer Poslovna uprava.

Imajući u vidu navedeno Fakultet se dugoročno opredjeljuje za:

  • organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti poslovne uprave
  • edukaciju, praktičan rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU u oblasti poslovne uprave
  • akademsko i stručno upoznavanje sa mogućnostima operativnog i strategijskog konsolidiranja poslovanja
  • provođenje analiza i istraživanja u okviru poslovne uprave, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti,
  • osposobljavanje studenata za praktične poslove u sferama poslovne uprave, finansijskog tržišta, međunarodnog poslovanja i kriznog menadžmenta.