• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Treći ciklus – Doktorski studij

Naziv studija

Naziv: Doktorski studij upravnih nauka.

Područje: Uprava

Trajanje studija

Tri akademske godine –  šest semestara.

Razlozi pokretanja studija

Elaborat Trećeg ciklusa studija rađen je shodno zahtjevima Pravila studiranja  za Treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, dokumentima AEC-a i dosadašnjim iskustvima u organizaciji doktorskog studija na Univerzitetu u Sarajevu i drugim univerzitetima. Inicijativa za organizaciju i realizaciju III ciklusa proizilazi iz strateških dokumenata našeg Fakulteta.

Studijski program i struktura III ciklusa studija temelje se na znanstvenom potencijalu ovog fakulteta, kompetencijama zaposlenih nastavnika – znanstvenika, iskustvima i znanjima objedinjenim u realiziranim  programima na prva dva ciklusa studija i edukacijskim, stručnim i znanstvenim projektima u kojima je učešće uzelo naše nastavno osoblje. Osim naučnika i nastavnika uposlenih na Fakultetu, u realizaciju III ciklusa uključuju se eminentni naučnici sa fakulteta – članica Univerziteta u Sarajevu. U dosadašnjem radu naš Fakultet je ostvario konstruktivne i korektne odnose sa Ekonomskim, Fakultetom političkih nauka, Fakultetom za kriminalisktiku i kriminologiju, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. U izvođenju nastave i mentorski rad sa kandidatima uključeni su naučnici sa drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u oblastima u kojima su postigli nesporna naučna dostignuća. Osim Univerziteta u Sarajevu Fakultet za upravu je uspostavio odnose sa Pravnim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U potpisanom Memorandumu o suradnji utvrđena je mogućnost svih vidova akademske razmjene. Uz vlastite kadrovske kapacitete, kapaciteti Univerziteta u Sarajevu i fakulteta u Osijeku garantiraju kvalitet nastavnog i istračivačkog procesa tokom realizacije III ciklusa.

Fakultet za upravu je konstantno, u skladu sa mogućnostima, poticao naučno-istraživački rad uposlenika i studenata. FJU redovno izdaje indeksirani naučni časopis Uprava u kojem naučne i stručne radove objavljuju uposlenici i drugi zainteresirani autori. Fakultet raspolaže Bibliotekom sa fondom od 6123 bibliotečke jedinice, knjige, časopisi i šira literatura.. Studentima stoje na raspolaganju kompletni kapaciteti Univerzitetske biblioteke u Sarajevu.

Vlastitim sredstavima FJU dovršava izgradnju zgrade u općini Vogošća, koja će u potpunosti zadovoiljavati prostorne i druge standarde za realizaciju III ciklusa studija.

Doktorski studij na FJU ima za cilj osigurati zainteresiranim kandidatima duboko razumijevanje i opći spoznajni napredak na polju upravnih nauka kroz nastavni, naučno- istraživački i naučno-teorijski pristup predmetu naučnog interesa tj. javnoj upravi u njenoj ukupnoj pojavnosti.

Realizacijom III ciklusa Fakultet za upravu ima za cilj ostvariti kadrovske pretpostavke za intenzivan, konstantan  naučno-istračivački rad, proizvodeći naučni i nastavni kadar neophodan za ovaj rad na samom Fakultetu, kao i naučni kadar neophodan za razvojne potrebe u akademskom i širem društvenom okruženju.

Akademski naziv koji se stiče završetkom studija

Doktor upravnih nauka.

Znanja, sposobnosti i kompetencije koje se stiču završetkom studija

Nakon završetka studija doktor upravnih nauka pokazuje  najviše naučne dosege u nauci o upravi, najšire  teorijsko poznavanje predmeta naučnog istraživanja   i  najviše je  moguće obrazovan specijalist u užoj naučnoj oblasti. Doktor upravnih  nauka  mora imati sposobnost provoditi dalja samostalna i timska istraživanja, te svoje naučne stavove predstaviti u  razumljivom i visoko stručnom usmenom i pismenom obliku.

ECTS

Po semestru 30 ECTS bodova, ukupno za trogodošnji studij 180 ECTS bodova.

Uslovi za upis

Upis na treći ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa uz saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu. Obavijest o konkursu za upis studenata objavljuje Univerzitet/FJU u najmanje tri dnevna lista na području Bosne i Hercegovine. Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje se na veb-stranici Univerziteta/FJU, kao i na oglasnim pločama  i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija na Fakultetu za upravu ili srodnim fakultetima ili koji posjeduju diplomu koja je ekvivalenta akademskom zvanju magistra ili mastera. Listu predmeta razlike za kandidate sa  srodnih fakulteta utvrđuje Vijeće doktorskog studija.

Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka/prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija i iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa priznaje se 60 ECTS studijskih bodova, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrđuje Fakultet za upravu posebnim aktom. Preostali obim od 120 ECTS studijskih bodova ovi studenti trebaju steći u skladu sa „Pravilima III ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu“.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti:

  • izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,
  • diplomu o završenom prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno diplomu
    naučnog magistarskog ili specijalističkog studija,
  • potvrdu o položenim ispitima na prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno potvrdu o položenim ispitima na magistarskom ili specijalističkom studiju s korespondirajućim ocjenama,
  • biografiju s opisom stručne i naučne aktivnosti, te popisom radova,
  • potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika,
  • izjavu o prihvatanju studiranja na trećem ciklusu studija u skladu sa Pravilima studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu i studijskim programom ,,Uprava’’.
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial