+387 33 553 837

Doktorski studij na FU ima za cilj osigurati zainteresiranim kandidatima duboko razumijevanje i opći spoznajni napredak na polju upravnih nauka kroz nastavni, naučno- istraživački i znanstveno-teorijski pristup predmetu naučnog interesa tj. upravi u njenoj ukupnoj pojavnosti.

Istraživanje javne uprave, zasnovano na kvalitetnoj metodološko-teorijskoj osnovi ima za cilj sintezu znanja o javnoj upravi, razvoj teorije o javnoj upravi i afirmaciju teorijskih znanja u stručnoj ravni, čime se teorija povezuje s potrebama razvojne prakse u konkretnom društvenom okruženju.

Cilj je da III ciklus  zadovolji naučno-istraživačke i saznajne motive studenata prva dva ciklusa na FU i drugim fakultetima sticanjem visoko specijaliziranih naučnih/znanja.

Realizacijom III ciklusa FU ima za cilj ostvariti kadrovske pretpostavke za intenzivan, konstantan  naučno-istračivački rad, proizvodeći naučni i nastavni kadar neophodan za ovaj rad na samom FU, kao i naučni kadar neophodan za razvojne potrebe u akademskom i širem društvenom okruženju.

Kroz realizaciju III ciklusa studija FU ima za cilj učvrstiti i proširiti i dalje razvijati  postojeću stručnu, naučnu i općenito akademsku razmjenu sa zainteresiranim subjektima u zemlji i inostranstvu.

U domenu akademske razmjene cilj je FU da organizacijom III ciklusa stvara uvjete za povećanje stepena mobilnosti studenata-kandidata na svim nivoima, kroz interdisciplinarno izučavanje javne uprave, razmjenu nastavnog i naučnog kadra, studijske, istraživačko-specijalističke i druge forme.

Konačno, cilj je da se organizacijom III ciklusu studija zaokruži proces implementacije trocikličkog bolonjskog koncepta studija na FU.

Naglasak se želi staviti na praktičnu primjenu istraživanja, što se inter alia može postići prilagođavanjem programa znanstvenim i istraživačkim interesima kandidata. Cilj je ostvariti prepoznatljiv doktorski studij koji nije usmjeren na tradicionalne nastavne metode, već potiče individualni i mentorski rad u funkciji percepcije javne uprave u znanstvenoj, ali i vrlo praktičnoj ravni.