• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Tarik Humackic

REPRESIVNA FUNKCIJA SLUŽBI SIGURNOSTI, POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA I GRAĐANSKIH SLOBODA U BOSNI I HERCEGOVINI – ODNOS I SUODNOS

Tarik Humačkić

 

Sažetak

Ako uzmemo u obzir vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, i njenu težnju da se priključi Evropskoj uniji, jasno je da bi naša država svojstvo suverenosti morala zamijeniti za princip suverene jednakosti država kako bi postala članicom Evropske unije, a ovaj princip potiče iz Deklaracije o osnovnimprincipima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji država i u skladu je sa Poveljom Ujedinjenih naroda,1također opća načela međunarodnog prava koja derviraju iz Povelje UN-a, poznaju i utemeljuju princip suverene jednakosti država i princip nemiješanja u unutrašnja pitanja a koja su integralni dio Dejtonskog Ustava Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: suverenitet, država, pravo, represivne mjere, tužba, ljudska prava, sigurnosne službe.

Summary

If we take into consideration the foreign policy of Bosnia and Herzegovina and its aspirations to join the European Union, it is quite clear that our state should replace the sovereignity with the priciple of sovereign equlity of the States in order to become the EU member. This principle derives from the Declaration on Fundamental Principles of International Law on Amicable Relations and Cooperation among the states and is in accordance with the United Nations Charter. General principles of international law deriving from the UN Charter also recognize the principle of sovereign equality of the states and the principle of non-intereference in domestic affairs, which are an integral part of the Dayton Constitution of Bosnia and Herzegovina.

Keywords: sovereignty, state, law, repressive measures, action, human rights, security services.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial