• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMJENAMA

Šifra: PU-II-2-2/ i
Predmet: UPRAVLJANJE PROMJENAMA
Nosilac:
Nivo:
Drugi ciklus Godina: I         Semestar:  I       Broj ECTS kredita: 4
Status: Izborni    Broj sati sedmično: 2+2        Ukupan broj sati: 60

CILJ PREDMETA
Upravljanje promjenama je važan faktor uspjeha, posebno u turbulentnom okruženju sa kojim se menadžeri danas suočavaju. Ovaj predmet nudi korisne metode, alate i tehnike za savladavanje osnovnih vještina koje savremeni menadžeri treba da posjeduju. Predmet polazi od ukazivanja na potrebu promjena u organizacijama iz oblasti zdravstva, osnovnih teorijskih postavki za savladavanje promjena, koncepata promjena, različite modele (faze) za provođenje promjena te navodi načine kojima se mogu savladati otpori koji se gotovo uvijek javljaju prilikom provođenja promjena. Takođe, poseban značaj se daje ulozi koju menadžeri i rukovodioci imaju u cijelom procesu. Predmet je koncipiran tako da na predavanjima studenti treba da steknu adekvatnu teorijsku osnovu i bazičnu logiku promišljanja koju će uz odgovarajuće Case studye razvijati na vježbama.
Osnovni ciljevi:
• Prepoznati potrebu za organizacionim promjenama,
• Upoznati se sa: individualnim, timskim i organizacionim promjenama te ulozi menadžera i izvršioca u procesu promjene
• Savladati koncept strukturnih i kulturoloških promjena u organizacijama
• Naučiti najbolji način i metod za implementaciju promjene

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial