• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Šifra predmeta: FU-I-2-9/i
Predmet: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Nosilac: Doc dr Dževad Šašić
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: II (druga)
Semestar:
Broj ECTS kredita: 4
Status: izborni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Upoznati studente s osnovnim pojmovima projektnog menadžmenta i komponentama projektnog ciklusa, osposobiti studente da pišu projektne prijedloge i druge vrste projektnih aplikacija, osposobiti studente da rukovode realizacijom određenih faza projektnog ciklusa ili projektima u cjelini, osposobiti studente da razvojne i druge zahtjeve upravnih organizacija usklade s logikom i zahtjevima projektnog menadžmenta.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial