• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Upravni nadzor

Šifra predmeta: FU-I-4-14/i
Predmet: UPRAVNI NADZOR 
Nosilac:
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar:
Broj ECTS kredita: 4
Status: izborni
Broj sati sedmično: 1+3
Ukupan broj sati: 60 (15+45)

CILJ PREDMETA
Cilj predmeta je povezujući prethodno stečena znanja, detaljnije predstaviti oblast pravnog uređenja upravnog nadzora, oblike nadzora i organe koji vrše nadzor. Posebna pažnja će se posvetiti postupku provođenja nadzora, specifičnim ovlaštenjima i značaju inspekcijskog nadzora u sistemu društvene regulacije.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial