• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Upravno pravo

Šifra predmeta: FU-I-2-1/o
Predmet: UPRAVNO PRAVO
Nosilac: doc. dr Merima Tanović
Nivo: Prvi ciklus studija
Godina: II (druga)
Semestar: III (treći)
Broj ECTS kredita: 10
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Sticanje temeljnih znanja o upravnom pravu kao nauci i grani pozitivnog prava, sistemu za društvenu regulaciju, osnovnim principima organizacije i sadržaja upravnog djelovanja.Formalno i materijalno shavatanje uprave, državna i nedržavna uprava, unutrašnja organizacija organa uprave, vrste državnih organa uprave uz uvođenje pojma upravnih poslova, općih i pojedinačnih akata organa uprave materijalna je osnova za shvatanje upravnog postupka i spora.Autoritativno djelovanje upravne funkcije ispoljava se i u materijalnim aktima uprave, pitanjima vezanim za lični status građana i ograničenje prava vlasništva nad nekretninama u javnom interesu-eksproprijaciji.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial