• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Upravno procesno pravo

Šifra predmeta: FU-II-i-2/o
Predmet: UPRAVNO PROCESNO PRAVO
Nosilac: Doc.dr Merima Tanović
Nivo: drugi ciklus studija Godina: I
Semestar: I Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je, na osnovu pozitivnopravnog uređenja i sudske prakse spoznati pravilno i zakonito procesno odlučivanje u upravnom procesnom pravu kao pravni položaj organa i individualna ljudska prava stranke.Studenti se upoznaju sa zahtjevnim procesnim situacijama koje nastaju kod odlučivanja u upravnim stvarima. Ukupna analiza bazira se na praktičnim primjerima i kritičkim osvrtima na predmete koje su po nadležnosti razmatrali sudovi u BIH. Edukacija podrazumijeva shvatanja (ne)pravilnog, (ne)načina upravnog postupanja, sa praktičnim objašnjenjem procesnih instituta, pravnim sredstvima upravno-procesne zaštite pred organima uprave, redovnim i Ustavnom sudu BIH u slučaju kršenja ustavom zagarantovanih ljudskih prava.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial