• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Upravnopravni unutrašnji poslovi

Šifra predmeta: FU-I-4-15/i
Predmet: UPRAVNOPRAVNI UNUTRAŠNJI POSLOVI
Nosilac:
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: III (treća)
Semestar: V (peti)
Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 3+3
Ukupan broj sati: 90 (45+45)

CILJ PREDMETA
Osnovni cilj je da studenti uprave steknu osnovno teorijsko znanje o upravno-pravnim i unutrašnjim poslovima, Kao i posebnostima upravnog postupanja u organima i agencijama za provođenje zakona. Sticanje osnovnog znanja iz oblasti upravnog prava unutrašnjih poslova omogućit će studentima da se upoznaju sa specifičnostima rada u organima unutrašnjih poslova.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial