• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini

 

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija, integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019.godine, Fakultet za upravu u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj

2019/2020 godini

 

 

Fakultet za upravu u Sarajevu vrši upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini, u trajanju od godinu dana 60 ECTS bodova, ukupno 240 studenata i to na studijske smjerove:

 

              Redovni samofinansirajući studij      Vanredni studij UKUPNO
 

–          Smjer Uprava

 

            30

 

     30

 

60

–          Smjer Poslovna uprava             30      30 60
–          Smjer Javne nabavke u upravi

–          Smjer Upravljanje projektima Evropske unije

            30

 

            30

     30

 

     30

60

 

60

 

Fakultet za upravu u Sarajevu također vrši upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini, u trajanju od dvije godine 120 ECTS bodova, ukupno 40 studenata i to na studijski smjer:

 

              Redovni samofinansirajući studij      Vanredni studij UKUPNO
 

–          Smjer Uprava

 

            20

 

     20

 

40

 

 

Studij se organizira prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od jedne i dvije godine, nosi ukupno 60 ETCS odnosno 120 ECTS bodova.

 

Uspješnim završetkom drugog ciklusa studija stiču se zvanja:

 

  • Magistar uprave – opći smjer
  • Magistar uprave – smjer Poslovna uprava
  • Magistar uprave – smjer Javne nabavke u upravi
  • Magistar uprave – smjer Upravljanje projektima Evropske unije

 

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima na kojima se traži timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, rad na upravnom rješavanju, kao i na rukovodećim poslovima na svim nivoima vlasti.

Školarina za jednu studijsku godinu drugog ciklusa studija iznosi 3.500,00 KM. Postoji mogućnost kreditiranja preko SBERBANK, bez kamate i troškova obrade kredita.

Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj službi Fakulteta za upravu u Sarajevu ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

 

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

 

  1. originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.

Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu,

  1. originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  2. originalno uvjerenje o državljanstvu.

 

 

Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fu.unsa.ba,  na kontakt telefon 033 553 837 ili u studentskoj službi Fakulteta na adresi Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća.

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 07. juna do 27. septembra 2019. godine.

 

Uprava Fakulteta

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial