• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

KONKURS ZA DOKTORSKI STUDIJ 27.11.2013

Na osnovu Odluke NNV Fakulteta,  Odluke Senata Univerziteta o Saglasnosti za otvaranje trećeg ciklusa studija Studijskog programa „Uprava“ broj: 01-38-3143/13  od 06. 11.2013. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo br. 11-05-38-29810-1/13  od 26.11. 2013  objavljuje se

KONKURS

 

za upis studenata  TREĆEG CIKLUSA – DOKTORSKI STUDIJ  STUDIJSKOG PROGRAMA „UPRAVA“

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje doktor upravnih nauka.

 

Pravo upisa na doktorski studij  imaju slijedeći kandidati:

–          koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija na Fakultetu za javnu upravu ili srodnim fakultetima (pravni, ekonomski, fakulteti političkih nauka, fakulteti na kojima se izučava uprava kroz zaseban odsjek ili smjer ili drugi fakulteti društvenih i humanističkih nauka),

–          koji su stekli naučni stepen magistra iz navedene matične ili srodnih oblasti po predbolonjskom konceptu studija stečenu na visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu,

–          strani državljani, pod istim uslovima kao i državljani BiH, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji ranije stečenih zvanja.

Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka/prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija i iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti:

– izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo,

– diplomu o završenom prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno diplomu

naučnog magistarskog ili specijalističkog studija,

– potvrdu o položenim ispitima na prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija,    odnosno potvrdu o položenim ispitima na magistarskom ili specijalističkom studiju s ocjenama,

– biografiju s opisom stručne i naučne aktivnosti, te popisom radova,

– potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika,

– izjavu o prihvatanju studiranja na trećem ciklusu studija u skladu sa Pravilima studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu i ovim studijskim programom.

 

Cijena studija iznosi 4500 KM po godini studija.

 

Prijave sa naznakom: Prijava za upis na III ciklus studija Studijskog programa „Uprava“ dostavljaju se u zatvorenoj koverti  lično ili poštom na adresu:

Fakultet za javnu upravu u Sarajevu,

ulica Patriotske lige broj 41

71000 Sarajevo

 

UPRAVA FAKULTETA

Kontakt:

Tel. 033 553 837

www.fju.unsa.ba

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial