• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

KONKURS za upis studenata U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) STUDIJSKOG PROGRAMA „UPRAVA“

Na osnovu člana 79., 80. i 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), članova 23-30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101- 38-276/11 od 29.12. 2010. godine, Odluke Naučno nastavnog vijeća Fakulteta o raspisivanju konkursa broj: 458-5/19 od 12.06.2019.godine, te Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje Konkursa, broj: 01-19-33/19 od 26.06.2019.godine, i Saglasnosti ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za objavljivanje Konkursa, Fakultet za upravu u Sarajevu objavljuje

KONKURS

za upis studenata U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) STUDIJSKOG PROGRAMA „UPRAVA“ na Fakultetu za upravu pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2019/2020 godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu na treći ciklus studija – doktorski studij koji se organizuje iz matične oblasti „Uprava“, pod nazivom Doktorski studij Studijskog programa „Uprava“.

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje doktor upravnih nauka.

II

Pravo upisa na doktorski studij imaju slijedeći kandidati:

– koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija na Fakultetu za upravu ili srodnim fakultetima (pravni, ekonomski, fakulteti političkih nauka, fakulteti na kojima se izučava uprava kroz zaseban odsjek ili smjer ili drugi fakulteti društvenih i humanističkih nauka),

– koji su stekli naučni stepen magistra iz navedene matične ili srodnih oblasti po predbolonjskom konceptu studija stečenu na visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu,

– koji posjeduju diplomu ekvivalenta akademskom zvanju magistra ili mastera,

– strani državljani, pod istim uslovima kao i državljani BiH, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji ranije stečenih zvanja.

Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa priznaje se 60 ECTS studijskih bodova, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrđuje Fakultet posebnim aktom. Preostali obim od 120 ECTS studijskih bodova ovi studenti trebaju steći u skladu sa Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti:

– izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

– diplomu o završenom prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno diplomu naučnog magistarskog ili specijalističkog studija,

– potvrdu o položenim ispitima na prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno potvrdu o položenim ispitima na magistarskom ili specijalističkom studiju s korespondirajućim ocjenama,

– biografiju s opisom stručne i naučne aktivnosti, te popisom radova,

– potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika,

– izjavu o prihvatanju studiranja na trećem ciklusu studija u skladu sa Pravilima studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu i studijskim programom „Uprava”.

III

Konkurs se raspisuje za upis do trideset (30) studenata.

Nastava na studiju organizirati će se ukoliko se na konkurs prijavi najmanje deset (10) kandidata.

Cijena studija iznosi 4.500,00 KM po godini studija.

IV

U slučaju da broj prijavljenih kandidata koji su stekli uvjete za upis bude veći od utvrđenog broja, izbor će se izvršiti na osnovu rezultata postignutih na prethodnom studiju i razgovora s kandidatima, koje će obaviti Komisija za upis studenata u okviru Vijeća doktorskog studija.

Preliminarnu rang-listu primljenih kandidata Fakultet će objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Kandidati imaju pravo prigovora na preliminarnu rang-listu u roku od tri dana od njenog objavljivanja. Konačna lista primljenih kandidata, nakon što je usvoji Naučno-nastavno vijeće Fakulteta, objavljuje se dva dana nakon donošenja odluke o izjavljenim prigovorima kandidata.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Fakultet za upravu u Sarajevu,

ulica Igmanska 40 A

71320 Vogošća

Prijave sa naznakom Prijave za upis na prvu godinu III ciklusa studija studijskog programa „Uprava“ dostavljaju se u zatvorenoj koverti.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial