• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Izrada pravnih propisa

 

Izrada-pravnih-propisa---seminar-FUkliknite

Mjesto održavanja:

Zgrada Fakulteta za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Igmanska 40A ,Vogošća SARAJEVO

IZRADA PRAVNIH PROPISA
Nositelj programa: Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu-Centar za cjeloživotno učenje
Naziv programa: Izrada pravnih prompisa
Jezik nastave: Službeni jezici u Bosni i Hercegovini
Preduslovi za upis: Završena viša ili visoka škola, radno iskustvo u polju upravnog rješavanja
Cilj(evi) programa:

Osnovni cilj Programa je ovladavanje izradom pravnih propisa i tehikom njihove izrade čija pravila vrijede, odnosno mogu se koristiti za izradu svih akata bez obzira na oblast i subjekt koji donosi propis.

Očekivani ishodi učenja:

Učesnici će moći samostalno raditi na izradi pravnih propisa te pored ove tehnike izrade pravne regulative i općih akata učesnici će biti osposobljeni za orjentacione modele pojedinačnih upravnih akata i javnih isprava gdje bi učesnicima koji rade na upravnim i drugim poslovima pomoglo da donose upravne akte odnosno učestvuju u izradi i izdaju uvjerenja i druge akte koji imaju karakter i pravnu snagu javne isprave.

Sadržaj programa:

1. Pojam
2. Značaj i vrste normativne djelatnosti
3. Načela za izradu pravnih propisa i pojedinačnih upravnih i drugih akata
4. Tehnika izrade pravilnika kao provedbenog propisa
5. Dijelovi pravnog propisa
6. Praktični primjeri podzakonskih propisa
7. Izrada općih i pojedinačnih pravnih akata
8. Plan normativne djelatnosti kao Plana rada organa uprave
9. Postupak izrade i donošenje pravnih propisa
10. Tehnika izrade pravnih propisa i upravnih akata
11. Praktična primjena pravnih propisa, općih akata i pojedinačnih upravnih akata
12. Tehnika utvrđivanja prečišćenog teksta propisa i a općih akata Ispravak javnih propisa i pojedinačnih upravnih akata

Ukupan broj kontakt sati: 12 sati stručne edukacije
Konsultacije i rješavanje praktičnih problema putem e-maila i zajedničkih foruma Stručna literatura preporučena od izvođača edukacije, posebno pripremljani materijali za učesnike, radni listovi, upitnici za analize, liste za provjeru, vježbe kroz analize studije slučaja i ppt prezentacije izvođača edukacije i dr.

Predavači:

  • Dr.sc Šahbaz Džihanović, stručnjak iz prakse
  • Dipl.iur Merima Tanović, Fakultet za upravu

Učesnici:

Program seminara namjenski je pripremljen za poslovne sekretarice / sekretare, administrativne uposlenike i saradnike.
Također, i za sve državne službenike koji rade na upravnom rješavanju kao i rukovodeći kadrovi koji nadgledaju proces upravnog rješavanja.

Naknada za seminar:  409 KM sa ukljucenim PDV
Naknada uključuje troškove učešća u radu seminara, nastavnu dokumentaciju i kafe pauzu.
U naknadu nisu uračunati troškovi smjestaja u hotelu.
ID:4201110030002
PDV:201110030002

Kontakt podaci:

seminari@fu.unsa.ba ili 033 256 055

Prijavite se na seminar OVDJE

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial