• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.11/2014

SADRŽAJ

Emir Operta
Mehmedalija Hadžović

INICIJATIVE ZA RAZVOJ MIKROKREDITIRANJA U
EVROPSKOJ UNIJI 

MICROFINANCE INITIATIVES IN THE EUROPEAN UNION 

Zenaid Đelmo
Amel Delić

MATERIJALNA I PROCESNA ZAKONITOST POJEDINAČNIH
UPRAVNIH AKATA U CILJU ZAŠTITE PRAVNOG PORETKA
DRŽAVE 

SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL LEGALITY OF INDIVIDUAL
ADMINISTRATIVE ACTS IN ORDER TO PROTECT THE STATE LEGAL
ORDER 

Velma Pijalović
Đevad Šašić

JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA U ZDRAVSTVU 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH

Amina Hadžibegić-Bicciato

ETNOLINGVISTIKA I FILOZOFIJA O JEZIKU I JEZIČKOJ
ARGUMENTACIJI U PRAVU (‘GUBLJENJE U PREVODU’) 

ETHNOLINGUISTICS AND PHILOSOPHY ON LANGUAGE AND
LANGUAGE ARGUMENTATION IN LAW (‘LOST IN TRANSLATION’) 

Atanas Kozarev
Slobodanka Todoroska-Gjurčevska
Lidija Naumovska

ULOGA I ZNAČAJ PARLAMENTARNOG INSTITUTA U RAZVOJU
PARLAMENTARIZMA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA REPUBLIKU
MAKEDONIJU 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PARLIAMENTARY INSTITUTE IN
THE DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARISM WITH A SPECIAL FOCUS
ON THE CASE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

Lada Sadiković
Anton Bebler

MEMORANDUM O USVAJANJU NOVOG USTAVA ZA
BOSNU I HERCEGOVINU 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial