• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.14/2016

IMPRESUM

Izdavač
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica
Univerziteta u Sarajevu

Adresa
Ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća,
SARAJEVO

Za izdavača
Prof. dr Nezir Krčalo, dekan
Glavni urednik
Prof. dr Lada Sadiković

Redakcija
Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, Dr. Giovanni Ercolani, prof. Dr
Bohuslav Pernica, prof. dr Enes Kujundžić, Mr. Đevad Šašić, Mr. Amel Delić,
prof. dr AidaHabul, Prof.dr Nezir Krčalo, prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato,
Mr Saša Madacki

Sekretar redakcije
Jasmina Jamak

Naslovna strana
Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP i Štampa
„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž
300

ISSN
Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u: EBSCO publishing,
CEEOL (Central European Online Library) i Research Bible bazi podataka.

 

SADRŽAJ
Emina Zolota
Medina Džananović
MODERNE DEMOKRATSKE DRŽAVE I GRAĐANSTVO
CITIZENSHIP AND MODERN DEMOCRACY STATES

Nezir Krčalo
Fatima Klepić
TENDENCIJE SAVREMENIH KULTURNIH POLITIKA
THE TENDENCIES OF CONTEMPORARY CULTURE POLICIES

Kata Senjak
USTAVNOSUDSKA KONTROLA U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA
FEDERACIJE I VRŠENJE ZAKONODAVNE VLASTI

Elizabeta Stamevska
Atanas Kozarev
VaskoStamevski
ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE
IN REPUBLIC OF MACEDONIA

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial