• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Ciljevi

Programski ciljevi i djelatnosti Udruženja:

CILJEVI:

 •  Poštovanje prava čovjeka i građana zagarantovanih međunarodnim sporazumima;
 •   Kontinuirano brine o statusnim pitanjima studenata u vezi sa studijem;
 •   Vodi računa o kulturno–sportskim i drugim aktivnostima studenata;
 •   Brine o studentskom standardu i pravima studenata;
 •  Afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tokovima, razvoj svestrane ljudske ličnosti;
 •   Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja, kao i uključenja studenata u sve tokove obnove i razvoja Bosne i Hercegovine;
 •  Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa Fakulteta za upravu i Univerziteta, te otvorenog dijaloga sa društvom;
 •  Uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne i stručne projekte od značaja za Bosnu i Hercegovinu, evropsku i svjetsku zajednicu;
 •  Uspostavljanje međunarodne saradnje na naučno-stručnom, kulturno-zabavnom i sportskom nivou;
 •  Razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu, za potrebe studenata, zasnovane na naučno-stručnim programima Fakulteta za javnu upravu i Univerziteta.

DJELATNOSTI:

 •  Zastupanje i prezentovanje prava i interesa studenata pred organima i tijelima Fakulteta za upravu u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu i državnih institucija, kantonalnih, federalnih i državnih vlasti Bosne i Hercegovine;
 •  Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih i obrazovnih manifestacija, kao i drugih aktivnosti i poslova značajnih za članove Udruženja;
 •  Permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uslova socijalno-zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja studenata, kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomiranih studenata u proces rada.
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial