• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uslovi za upis

Drugi ciklus studija (master studija) traje jednu akademsku godinu (dva semestra), te odbranom završnog-magistarskog rada odnosno okončanjem drugog ciklusa studija na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu stiče se zvanje magistra uprave – smjer uprava.
Drugi ciklus studija Fakulteta za upravu u Sarajevu osniva se iz potrebe obaveznih reformi u oblastima javnog i privatnog sektora u BIH, u skladu sa određenim dokumentima na putu ka članstvu Evropskoj Uniji. Postavljen je cilj da se izradi studijski programuprava na drugom ciklusu studija, prvi u Bosni i Hercegovini.
Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, kao i na rukovodećim poslovima.

Uslovi za upis

Konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine, odnosno izvođenja nastave.
Studenti su obavezni prisustvovati nastavi koja se izvodi u dva semestra. U prvom semestru se izvodi nastava iz 4 obavezna predmeta. Drugi (ljetni) semestra je predviđen za 2 predmeta te izradu završnog-magistarskog rada.
Pravo upisa imaju:
svi studenti/ice koji su završili/e dodiplomski studij odnosno prvi ciklus studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koji nosi 240 ECTS bodova;
Obavezno je poznavanje službenih jezika BiH (barem jednog) za studente/ice strane državljane/ke. Poželjno je poznavanje engleskog jezika za sve studente/ice radi korištenja literature koja će se koristiti u studijskom programu, a objavljena je na engleskom jeziku.
Konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine, odnosno izvođenja nastave;
Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  • originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.
    (Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
  • originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  • originalno uvjerenje o državljanstvu.

Cijena studija
Cijena školarine za upis u prvu godin master studija “uprava” za akademsku 2019/2020 je 3500 KM
Školarinu je moguće platiti u ratama.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial