• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uvod

Drugi ciklus studija Fakulteta za upravu u Sarajevu osniva se iz potrebe obaveznih reformi u oblastima javnog i privatnog sektora u BIH, u skladu sa određenim dokumentima na putu ka članstvu Evropskoj uniji, a to su :

– madridski kriterij za članstvo u EU postavljen od strane Evropskog vijeća 1995 god., koji se odnosi na administrativne uvjete, tj. na prilagođavanje državne uprave standardima i normama EU u svrhu što boljeg provođenja kopenhagenskih kriterija iz 1993 god. koji postavljaju političke, ekonomske i pravne kriterije za buduće članice,

– Prijedlog principa, prioriteta i uslova Evropskog partnerstva sa BIH dostavljen od strane Evropske komisije novembra 2007 god., koji reformisanu javnu upravu BIH definiše kao jedan od šest kratkoročnih i dugoročnih prioriteta za integraciju naše zemlje u EU,

        Kroz drugi ciklus studija Fakultet za upravu opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BIH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta:

–  osiguranja kontinuiranog napretka u usvajanju evropskih standarda (EN),

–  provođenja Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana 1 iz 2006. i revidiranog Akcionog plana iz 2010. godine,

– jačanja administrativnih kapaciteta u pripremi za provedbu obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

– jačanja regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa,  promovisanje tolerancije i stvaranja evropskog identiteta,

– stvaranja antikoruptivnih programa i promovisanje etičkih kodeksa, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti svih oblasti rada i djelovanja.

            Kroz uvažavanje standarda savremenog visokog obrazovanja, ovaj studijski program treba da obezbijedi takav nivo stručnih znanja, metodološke osposobljenosti i stručnih kompetencija magistara uprave koji će osigurati kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima, drugim javnim službama, kao i  sektorima upravljanja drugih organizacija i udruženja, uz profesionalno obavljanje svog poziva.

            Ovaj studij je namijenjen za studente koji su završili četverogodišnji studij prvog ciklus i ostvarili 240 ECTS kredita, odnosno za studente koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial