• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Više informacija

Trajanje studijskog programa

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) sedmica.

Uslovi upisa na studijski program

Pravo upisa imaju:

  • svi studenti/ice koji su završili/e dodiplomski studij odnosno prvi ciklus studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koji nosi 240 ECTS bodova;
  • studenti/ice strani državljani/ke sa završenim dodiplomskim studijem koji nosi 240 ECTS bodova, u skladu sa zakonima, konvencijama i međunarodnim ugovorima kojima je regulisan taj status i uslovi studiranja u Bosni i Herceovini. Poželjno je poznavanje službenih jezika BiH (barem jednog) za studente/ice strane državljane/ke;
  • poželjno je poznavanje engleskog jezika za sve studente/ice radi korištenja literature koja će se koristiti u studijskom programu, a objavljena je na engleskom jeziku;
  • konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine, odnosno izvođenja nastave;

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  • originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.
    (Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
  • originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  • originalno uvjerenje o državljanstvu.

Cijena studija

Cijena školarine za upis u prvu godin master studija “Upravljanje projektima Evropske Unije”

za akademsku 2019/2020 je 3500 KM

Školarinu je moguće platiti u ratama.

Razlozi za otvaranje studijskog programa

Potrebe definisane strateškim pravcima razvoja relevantnih institucija za državnu službu u Bosni i Hercegovini, kao i organizacija dobrovoljno udruženih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini bile su motivacija Fakulteta za upravu za uspostavljanje ovoga studijskog programa. Obrazovanjem kritične mase stručnjaka prema identificiranim potrebama i njihovo zapošljavanje u javnim institucijama i ovim i sličnim organizacijama civilnog društva, kao i privrednim subjektima dodatno bi u perspektivi unaprijedilo njihove kapacitete. Dodatno, samim tim što je studijski program uspostavljen multidisciplinarno, sa obaveznim i izbornim predmetima, čini ga fleksibilnim za buduće potrebe.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Studenti/ice koji završe studij stiču relevantna znanja iz područja evropskih javnih politika, evropskih fondova i programa namijenjenih korisnicima iz zemalja potencijalnih kandidatkinja, kandidatkinja i članica Evropske unije, te upravljanja projektima Evropske unije.

Očekuje se da studenti/ice koji završe studij dobiju specifičan tip znanja, vještina i kompetencija kojima mogu uspješno učestvovati u najsloženijim poslovima planiranja, vođenja, praćenja i ocjenjivanja razvojnih programa i projekata, odnosno u različitim fazama i formatima evropskih fondova i programa, a  koji zahtijevaju timski rad i individualna specifična znanja, vještine i kompetencije.

Takođe, očekuje se da studenti/ice steknu specifična znanja, vještine i kompetencije u područjima koja su dio studijskog programa, a koja mogu biti pojedinačna područja ili više njih dodatno usavršavana u trećem obrazovnom ciklusu i/ili sistemu cjeloživotnog učenja.

Akademski naziv koji se stiče završetkom studijskog programa

Nakon ispunjavanja svih uslova koji su propisani studijskim programom, studenti/ice stiču akademski naziv Magistr upraveSmjer Upravljanje projektima Evropske unije.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial