Više informacija

Trajanje studijskog programa

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) sedmica.

Uslovi upisa na studijski program

Pravo upisa imaju:

  • svi studenti/ice koji su završili/e dodiplomski studij odnosno prvi ciklus studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koji nosi 240 ECTS bodova;
  • studenti/ice strani državljani/ke sa završenim dodiplomskim studijem koji nosi 240 ECTS bodova, u skladu sa zakonima, konvencijama i međunarodnim ugovorima kojima je regulisan taj status i uslovi studiranja u Bosni i Herceovini. Poželjno je poznavanje službenih jezika BiH (barem jednog) za studente/ice strane državljane/ke;
  • poželjno je poznavanje engleskog jezika za sve studente/ice radi korištenja literature koja će se koristiti u studijskom programu, a objavljena je na engleskom jeziku;
  • konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine, odnosno izvođenja nastave;

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

  • originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.
    (Studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
  • originalan izvod iz matične knjige rođenih i
  • originalno uvjerenje o državljanstvu.

Cijena studija

Cijena školarine za upis u prvu godin master studija “Upravljanje projektima Evropske Unije”

za akademsku 2019/2020 je 3500 KM

Školarinu je moguće platiti u ratama.

Razlozi za otvaranje studijskog programa

Potrebe definisane strateškim pravcima razvoja relevantnih institucija za državnu službu u Bosni i Hercegovini, kao i organizacija dobrovoljno udruženih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini bile su motivacija Fakulteta za upravu za uspostavljanje ovoga studijskog programa. Obrazovanjem kritične mase stručnjaka prema identificiranim potrebama i njihovo zapošljavanje u javnim institucijama i ovim i sličnim organizacijama civilnog društva, kao i privrednim subjektima dodatno bi u perspektivi unaprijedilo njihove kapacitete. Dodatno, samim tim što je studijski program uspostavljen multidisciplinarno, sa obaveznim i izbornim predmetima, čini ga fleksibilnim za buduće potrebe.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Studenti/ice koji završe studij stiču relevantna znanja iz područja evropskih javnih politika, evropskih fondova i programa namijenjenih korisnicima iz zemalja potencijalnih kandidatkinja, kandidatkinja i članica Evropske unije, te upravljanja projektima Evropske unije.

Očekuje se da studenti/ice koji završe studij dobiju specifičan tip znanja, vještina i kompetencija kojima mogu uspješno učestvovati u najsloženijim poslovima planiranja, vođenja, praćenja i ocjenjivanja razvojnih programa i projekata, odnosno u različitim fazama i formatima evropskih fondova i programa, a  koji zahtijevaju timski rad i individualna specifična znanja, vještine i kompetencije.

Takođe, očekuje se da studenti/ice steknu specifična znanja, vještine i kompetencije u područjima koja su dio studijskog programa, a koja mogu biti pojedinačna područja ili više njih dodatno usavršavana u trećem obrazovnom ciklusu i/ili sistemu cjeloživotnog učenja.

Akademski naziv koji se stiče završetkom studijskog programa

Nakon ispunjavanja svih uslova koji su propisani studijskim programom, studenti/ice stiču akademski naziv Magistr upraveSmjer Upravljanje projektima Evropske unije.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial