• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Smjer – Poslovna uprava

Razlozi za otvaranje smjera Poslovna uprava

Osnovni razlog za organiziranje smjera Poslovna uprava na II ciklusu studija proizilazi iz potrebe nastavka visokog obrazovanja studenata koji su uspješno okončali I ciklus studija na Fakultetu za upravu ili drugim fakultetima te ispunjavaju predispozicije na nastavak obrazovanja u oblasti poslovne uprave. Promjene  su izraz naših nastojanja da nastavni plan i program što više prilagodimo zahtjevima aktuelnih potreba tržišta, racionaliziramo nastavni proces i usaglasimo ga sa važećim standardima kao i novim naučno-nastavnim zahtjevima i izazovima. Proces evaluacije koordiniran je od strane Odbora za kvalitet i menadžera kvaliteta Fakulteta za upravu, a popraćen adekvatnim učešćem ostalih organa. Predložene izmjene koncipirane su nakon detaljne analize i uvođenja smjera Poslovne uprave na I ciklusu studija  uz učešće svih nastavnika, saradnika i predstavnika studenata. Turbulentno okruženje savremenih društava nameće potrebu intenziviranja reformskih programa i projekata u oblasti privatnog i javnog sektora Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Krucijalnu ulogu u tom pravcu će prema svim pokazateljima imati upravo visoko obrazovanje, koje kao odgovorno za stvaranje generacija stručnog i specijalizovanog kadra postaje nosilac predstojećih reformskih procesa u reformi poslovanja pravnih lica u BiH.

Odbranom završnog-magistarskog rada odnosno okončanjem drugog ciklusa studija na Fakultetu za  upravu u Sarajevu stječe se zvanje magistra uprave – smjer Poslovna uprava

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, rad na operativnom i strategijskom konsolidiranju poslova, kao i na rukovodećim poslovima.

Glavni ciljevi programa su:

  • organizacija, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti poslovne uprave,
  • visokostručno i istraživačko osposobljavanje mladih stručnjaka, studenata, istraživača kroz edukaciju i praksu, te druge aktivnosti (specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanke, kongrese, skupove itd.)
  • akademsko i stručno upoznavanje sa mogućnostima operativnog i strategijskog konsolidiranja poslovanja,
  • edukaciju, praktičan rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU  u oblasti poslovne uprave,
  • provođenje analiza i istraživanja  u okviru poslovne uprave, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti,
  • akademsko i stručno usavršavanje usklađeno sa budućim svjetskim i evropskim poslovnim kretanjima i trendovima, kao i praćenje efikasnosti njihove praktične primjene u BiH,
  • osposobljavanje studenata za praktične poslove u sferama poslovne uprave, finansijskog tržišta, međunarodnog poslovanja i kriznog menadžmenta,
  • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, privrednim subjektima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja,
  • i aktivnosti koja doprinose razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u BIH.

Uslovi za upis

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju svi kandidati koji su završili dodiplomski studij odnosno prvi ciklus studija na fakultetu društvenog smjera koji nosi 240 ECTS bodova.

Konkurs za upis na drugi ciklus studija objavljuje se najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka izvođenja nastave.

Troškove drugog ciklusa studija, odnosno iznos upisnine kao i način plaćanja određuje Upravni odbor Fakulteta, a prije raspisivanja konkursa za upis.

Nastava se izvodi na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, prema Nastavnom planu i programu u obliku predavanja, konsultacija, naučnoistraživačkih i teorijskih seminarskih radova, stručnih projekata i drugo.

Studij se izvodi u dva semestra. U prvom semestru se izvodi nastava iz 5 predmeta od kojih su 4 obavezna i jedan izborni predmet. Drugi (ljetni) semestra je predviđen za izradu završnog-magistarskog rada.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial