• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uslovi za upis

Upis studenata na Fakultet za upravu, smjer POSLOVNA UPRAVA, vrši se na osnovu objavljenog Konkursa. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, te strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje se na web-stranici Fakulteta, dnevnoj štampi, kao i na oglasnoj ploči Fakulteta, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine.

Fakultet za javnu upravu upisuje utvrđeni broj studenata prema općem i pojedinačnom kriteriju. Rangiranje kandidata se vrši bez prijemnog ispita a na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima :

1. opći kriterij odnosi se na postignuti uspjeh u srednjoj školi u sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena);
2. pojedinačni kriterij odnosi se na prosjek ocjena iz predmeta maternji jezik iz sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena)

Dokumenti potrebni za upis studenta na redovni ili vanredni studij na Fakultetu za upravu u Sarajevu su:

  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole (I, II, III i IV razred)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
  • Dvije fotografije za Index dimenzija 4×6 cm
  • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)

Prilikom upisa u prvu godinu studija fakulteta zaključuje se ugovor između studenta i fakulteta kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial