Uvod

Jedan od osnovnih razloga za organiziranje smjera Poslovna uprava proizilazi iz potrebe prilagođavanja zahtjevima aktualnih potreba tržišta. Turbulentno okruženje savremenih društava nameće potrebu intenziviranja reformskih programa i projekata u oblasti privatnog i javnog sektora Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Krucijalnu ulogu u tom pravcu će prema svim pokazateljima imati upravo visoko obrazovanje, koje je odgovorno za stvaranje stručnih i specijalizovanih kadrova za provođenje navednih refomi poslovanja pravnih lica u BiH.

Fakultet za upravu, kao bazna institucija za formiranje novih akademskih generacija sposobnih za podržavanje i provođenje navedenih reformi, organizuje smjer na I ciklusu studija iz naučne oblasti “Uprava” –  smjer „Poslovna uprava“.

Organiziranjem nastave na I ciklusu studija iz naučne oblasti „Uprava“ – smjer Poslovna uprava, Fakultet se dugoročno opredjeljuje za:

  • organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti poslovne uprave,
  • visokostručno i istraživačko osposobljavanje mladih stručnjaka, studenata, istraživača kroz edukaciju i praksu, te druge aktivnosti (specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanke, kongrese, skupove itd.)
  • akademsko i stručno upoznavanje sa mogućnostima operativnog i strategijskog konsolidiranja poslovanja,
  • edukaciju, praktičan rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU u oblasti poslovne uprave,
  • provođenje analiza i istraživanja u okviru poslovne uprave, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti,
  • akademsko i stručno usavršavanje usklađeno sa budućim svjetskim i evropskim poslovnim kretanjima i trendovima, kao i praćenje efikasnosti njihove praktične primjene u BiH,
  • osposobljavanje studenata za praktične poslove u sferama poslovne uprave, finansijskog tržišta, međunarodnog poslovanja i kriznog menadžmenta,
  • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, privrednim subjektima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja,
  • i aktivnosti koja doprinose razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u BIH.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial