• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Predmeti

I CIKLUS
DODIPLOMSKI STUDIJ (8 SEMESTARA)
STUDIJSKI PROGRAM „UPRAVA“

I GODINA
I SEMESTAR

1. Teorija države i prava
2. Nauka o upravi
3. Osnove ekonomije
4. Engleski jezik u upravi I

II SEMESTAR

1. Ustavno parvo
2. Organizacija javnog sektora
3. Menadžment javnog sektora
4. Javne politike

II GODINA
III SEMESTAR

1. Upravno pravo
2. Upravljanje ljudskim resursima
3. Ekonomika javnih preduzeća i ustanova
4. Privredno i statusno pravo

IV SEMESTAR

1. Engleski jezik u upravi II
2. Pravno uređenje javne uprave
3. Osnove građanskog prava
4. Lokalna samouprava

III GODINA
V SEMESTAR

1. Upravni postupak i upravni spor
2. Prostorno uređenje i građenje
3. Radno pravo i socijalna zašita
4. Upravljanje projektima

VI SEMESTAR

1. Javne finansije
2. Posebni upravni postupci
3. Evropske integracije i institucije EU
4. Kancelarijsko poslovanje i arhivistika

IV GODINA
VII SEMESTAR

1. Komparativna javna Uprava
2. E-uprava
3. Javna uprava i nevladin sector
4. Nomotehnika
5. Izborni predmet

VIII SEMESTAR

1. Etika u upravi
2. Organizacija i metode rada u upravi
3. Studentska praksa
4. Izborni predmet
5.  Završni rad

Izborni predmeti

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial