• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uslovi za upis

Upis studenata na TREĆI ciklus (DOKTORSKI STUDIJ) Fakulteta za upravu vrši se na osnovu objavljenog konkursa. Obavijest o konkursu za upis studenata u prvu studijsku godinu trećeg ciklusa objavljuje se u najmanje tri dnevna lista na području Bosne i Hercegovine. Konkurs se objavljuje na web-stranici i oglasnoj ploči Fakulteta i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine.

Pravo upisa na trogodišnji treći ciklus studija imaju kandidati sa završenim prvim i drugim ciklusom studija koji nosi 300 ECTS kredita odnosno sa završenim magistarskim studijem po predbolonjskom nastavnom planu i programu, na fakultetima društvenog smjera.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija na FU ili srodnim fakultetima (pravni, ekonomski, fakulteti političkih nauka ili drugi fakulteti na kojima se izučava uprava kroz zaseban odsjek ili smjer) ili diplomu koja je ekvivalenta akademskom zvanju magistra. Listu predmeta razlike za kandidate sa  srodnih fakulteta utvrđuje Vijeće doktorskog studija.

 

Uz zahtjev za upis kandidati predaju:

 

  • izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo,
  • diplomu o završenom prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno diplomu naučnog magistarskog ili specijalističkog studija,
  • potvrdu o položenim ispitima na prvom (bachelor) i drugom (master) ciklusu studija, odnosno potvrdu o položenim ispitima na magistarskom ili specijalističkom studiju s ocjenama,
  • biografiju s opisom stručne i naučne aktivnosti, te popisom radova,
  • potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika,
  • izjavu o prihvatanju studiranja na trećem ciklusu studija u skladu sa Pravilima studiranja na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu i ovim studijskim programom.

 

Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka/prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija i iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa priznaje se 60 ECTS studijskih bodova, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrđuje FU posebnim aktom. Preostali obim od 120 ECTS studijskih bodova ovi studenti trebaju steći u skladu sa „Pravilima III ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu“.

Strani državljani imaju pravo upisa na studij trećeg ciklusa pod jednakim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodnu nostrifikaciju diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial