• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

EKONOMIKA JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA

Šifra predmeta: FU-I-2-3/o
Predmet: EKONOMIKA JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA 
Nosilac: Doc.dr Dževad Šašić
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: II (druga)
Semestar: III (treći)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Cilj predmeta jeste upoznati studente sa ovom naučnom ekonomskom disciplinom, kroz približavanje ekonomskih kategorija koje se susreću u poslovanju preduzeća, tj. koji su to osnovni elementi poslovnog procesa, kako preduzeće ostvaruje svoje ciljeve poslovanja, te na koji način ono može uspjeti u dinamičnom okruženju (koji su to trendovi danas aktuelni, i šta možemo naučiti iz prethodnih iskustava).

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial