• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Misija i vizija

Misija FU je da kroz nastavno-naučni i istraživački rad  i saradnju sa svim relevantnim subjektima u okruženju educira stručne, kvalitetne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove i time doprinosi unaprjeđenju upravne djelatnosti u BiH i šire, posebno unaprjeđenju reforme javne uprave u BiH u kontekstu tranzicijskih i integracijskih procesa. FU je ustanova visokog obrazovanja koja konstantno doprinosi razvoju obrazovne i naučno-istraživačke djelatnosti te afirmaciji akademskog kadra i akademske zajednice kao inicijatora i subjekata pozitivnih razvojnih procesa i promotora univerzalnih, humanih i  demokratskih vrijednosti i dostignuća. FU zagovara i realizira kulturu kvaliteta kao vlastiti funkcionalni princip ugrađujući ga u obrazovni proces tako da osigura edukaciju stručnih kadrova koji profesionalno i kvalitetno izvršavaju svoje radne i društvene obaveze u bosanskohercegovačkom, evropskom i svjetskom, političkom, društvenom, pravnom, socijalnom i kulturnom ambijentu.

 

VIZIJA

FU postiže kvalitet obrazovanja i upravljanja svim procesima na fakultetu u nivou određenom prihvaćenim međunarodnim standardima, univerzalnim principima i vrijednostima akademskog rada, razvijena je međunarodna saradnja, razmjena kadrova i akademska mobilnost općenito.
FU educira studente sa znanjem, vještinama i sposobnostima da postanu učesnici u vođenju i organizovanju uprave i nosioci reformi i razvoja zasnovanog na stručnosti, usvajanju dobrih praksi, inovacijama i akademskoj izvrsnosti, kroz primjenu standarda postavljenih Bolonjskom deklaracijom.

FU realizira koncept cjeloživotnog učenja i naučno-istraživački rad kao oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine, utemeljenog na transferu znanja i vještina i akademskoj mobilnosti i razmjeni sa relevantnim državnim i drugim zainteresiranim institucijama te univerzitetima, fakultetima i ostalim institucijama u Evropskoj uniji i cijelom svijetu.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial