O fakultetu

U zapadnoevropskim i drugim razvijenim zemljama svijeta konstantno raste interes za praktično funkcionisanje i naučno istraživanje uprave, sfere države čija se funkcija sastoji u izvršavanju zakona i vođenju politike države u okvirima smjernica i kontrole vlade, iz razloga društvenog i političkog razvoja te povećanog broja i složenosti zahtjeva koji se prema državi upućuju od strane pojedinaca, a što dovodi do snaženja uloge uprave, povećanja složenosti njihovih poslova i povećavanja upravnog aparata sa tendencijom daljneg širenja.

Istraživanja pokazuju da samo četiri evropske zemlje ( isključujući BIH) trenutačno nemaju Fakultet za upravu u svom obrazovnom sistemu.

Otvaranjem posebnog Fakulteta za upravu koji bi se bavio ovom složenom i delikatnom materijom u procesu aktuelne političke i društvene tranzicije naše zemlje te ustavnih promjena koje slijede, otklanja se velika praznina u našem obrazovnom sistemu i stvara pretpostavka za racionalnije, efikasnije, ekonomičnije, transparentnije djelovanje profesionalne i stručne javne uprave u BIH obrazovanjem i stvaranjem specijaliziranih kadrova koji će doprinijeti da se oblast uprave uspješno prilagodi zahtjevima i potrebama vremena u kojem živimo.

Fakultet za upravu u Sarajevu, kao visokoškolska ustanova od posebne društvene, naučne i akademske važnosti, osnovan je 2005 god. od strane Qualitasa d.o.o – Centra za edukaciju i kvalitet te kao ustanova upisana u sudski registar pravnih osoba Općinskog suda u Sarajevu.

Ovaj Fakultet je formiran prvenstveno u cilju unaprijeđenja specijaliziranog visokoškolskog obrazovanja državnih službenika i administrativnih radnika uopće, a radi uspostavljanja funkcionalnog sistema uprave u BIH i doprinosa javnoj službi po uzoru na praksu Evropske unije.

Djelovanje u pravcu reforme javne uprave, zasnovano prvenstveno na edukaciji novih  visokostručnih kadrova za državnu službu i cjelokupan administrativni sektor, stručnom osposobljavanju postojećih, te statističkim i drugim istraživanjima u ovoj oblasti, osnovni je motiv osnivanja i djelovanja ovog Fakulteta.

Pored primarne visokoobrazovne djelatnosti i pružanja različitih edukacijskih vidova stručnog osposobljavanja uposlenicima u javnoj upravi, Fakultet za upravu u Sarajevu bavi se i izdavačkom djelatnošću, čime favorizuje rad bosanskohercegovačkih akademskih i drugih naučnih radnika te doprinosi unaprijeđenju visokog obrazovanja u BIH.

U svojoj misiji društveno neophodnog doprinosa bosanskohercegovačkom sistemu visokog obrazovanja, Fakultetu za upravu se stavlja u zadatak :

  • organizacija, obavljanje, razvoj i doprinos naučnoistraživačkom, visokostručnom i nastavnonaučnom radu u oblasti uprave;
  • visokostručno i istraživačko osposobljavanje mladih stručnjaka, studenata, istraživača, državnih službenika kroz edukaciju (specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanci, kongresi, skupovi) i praksu, te druge aktivnosti;
  • edukacija, praktičan rad, provođenje istraživanja, izrada strategija, planova i programa u cilju uspostavljanja javne službe po uzoru na praksu EU;
  • provođenje funkcionalne analize i istraživanja uprave u BIH s ciljem reforme i jačanja administrativnih kapaciteta BIH za evropske integracije;
  • publikacija i edicija provedenih aktivnosti, rezultata istraživanja i analiza s ciljem efikasnijeg funkcionisanja javnog sektora u BiH;
  • saradnja sa fakultetima, institutima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja;
  • akademsko i stručno učestvovanje u donošenju zakonske regulative iz oblasti uprave i praćenje djelotvornosti i efikasnosti njihove praktične primjene u BiH;
  • provođenje i rad na svim domaćim i međunarodnim projektima kojima se osigurava, doprinosi i promoviše stvaranje kvalitetne, stručne, profesionalne, ekonomične i transparentne uprave u cijeloj BiH, na svim nivoima vlasti , u službi i prilagođene potrebama građana;
  • jačanje vladavine prava i pravne države učešćem u reformi javne uprave u BiH;
  • sva druga djelovanja i aktivnosti vezana za oblast uprave koja doprinose općem razvoju države Bosne i Hercegovine.

Fakultet za upravu nastao je kao rezultat dobre organizacije, stručnosti i nadasve entuzijazma ukupnog radnog osoblja Fakulteta ali i naših studenata koji su doprinijeli razvoju naše ustanove u iznimno važnu instituciju i bez kojih bi naš rad i trud bio besmislen.