• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

O fakultetu

Osnovne informacije

Naziv: Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Adresa: Ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, SARAJEVO
Tel.: +387 (0) 33 553-835 i (0) 33 553-837; fax: +387 (0) 33 553-835
Web: www.fu.unsa.ba
E-mail: fakultet@fu.unsa.ba
ID br.: 4201110030002
PDV br.:201110030002
Tekući računi: UniCredit Bank 3389002201826581; Raiffeisen Bank 1610000078900005;

Fakultet za upravu u Sarajevu, kao visokoškolska ustanova od posebne društvene, naučne i akademske važnosti, osnovan je 2005 god. od strane Qualitasa d.o.o – Centra za edukaciju i kvalitet te kao ustanova upisana u sudski registar pravnih osoba Općinskog suda u Sarajevu.

Djelovanje u pravcu reforme javne uprave zasnovano prvenstveno na edukaciji novih visokostručnih kadrova za državnu službu i privatni sektor uključujući cjelokupno administrativno i rukovodeće poslovanje, a radi uspostavljanja funkcionalnog sistema uprave u BiH i doprinosa javnoj službi i privatnom sektoru po uzoru na praksu Evropske unije, osnovni je motiv osnivanja i djelovanja Fakulteta za upravu.

Na Fakultetu za upravu se prate tržišni trendovi i potrebe studenata te se omogućuje stručna praksa koja se dugi niz godina uspješno realizira u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevu i šire kao i sa drugim pravnim licima, s ciljem olakšanja prelaska sa studija na prvo radno mjesto. Također, omogućeno je dodatno obrazovanje kroz razmjenu studenata putem programa međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu sa evropskim univerzitetima, zatim kroz rad u demonstratorskim timovima, te kroz učestvovanje na naučno-stručnim skupovima i projektima i dr.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Smjerovi – drugi ciklus: Uprava, Poslovna uprava,  Javne nabavke

Doktorski studij


Postoji dosta nedoumica oko definicije uprave. S tim u vezi, u nastavku teksta  iznosimo jednu obradu pojma uprave i javne uprave.

“Etimološki, pojam „uprave“ se vezuje za imenicu upravljanje (usmjeravanje, vladanje, koordiniranje) i glagol upravljati (sprovoditi, rukovoditi, upućivati). Sadržinski, pojam „uprave“ izvodi se iz latinske imenice administration (sprovođenje,pomaganje, vođenje) i glagola administrare (odlučivati, izvršavati, vršiti službu). Dakle, različita značenja pojma „uprava“ proizlaze, prije svega, iz smisla imenice upravljanje i glagola upravljati, pri čemu se, u najširem smislu, misli na upravljanje društvenim poslovima. Kako bi se što konkretnije odredio pojam „uprave“ neophodno je utvrditi
funkcionalni i organizacioni smisao tog upravljanja. S tim u vezi, kao suština problema u definiranju pojma „uprave“ javljaju se funkcional-ni (materijalni) i organizacioni (formalni) element. Sa funkcionalnog aspekta, uprava se određuje kao posebna djelatnost, tj. kao racionalna (svrsishodna i svjesna) aktivnost ljudi kada individualne i zajedničke potrebe treba zadovoljiti organizovanim radom većeg broja ljudi.Funkcionalno gledište u definiranju pojma uprave polazi od funkcije, odnosno  sadržaja upravne djelatnosti i podrazumijeva teorijsko određivanje osnovnih aktivnosti kojima uprava ostvaruje svoje poslove i zadatke. S tim u vezi, javnu upravu u funkcionalnom smislu tvore upravne djelatnosti.
S obzirom na brojnost upravnih poslova i zadataka koji čine upravnu djelatnost, radi određivanja funkcionalnog pojma uprave, potrebno ih je razvrstati prema određenim kriterijima. S jedne strane, upravne aktivnosti razvrstvamo prema materijalnim (unutrašnjim) obilježjima, te se u tom pogledu govori o materijalnom pojmu uprave u funkcionalnom smislu.

S druge strane, razlikovanje upravnih aktivnosti prema formalnim (vanjskim) obilježjima označava se kao formalni pojam uprave u funkcionalnom smislu.
Sa organizacijskog aspekta, pojam uprave se određuje polazeći od toga ko vrši upravne poslove i na koji način, odnosno u kojoj formi. Prema ovom pristupu, uprava je poseban sistem organizacionih cjelina koji obavlja upravnu djelatnost kao svoju osnovnu i trajnu aktivnost. Za određivanje organizacionog pojma uprave, po pravilu, se koristi izraz javna uprava. U širem smislu, javna uprava predstavlja skup upravnih organizacija koje obavljaju javne poslove u interesu lokalne, regionalne ili nacionalne društveno-političke zajednice, te su kao takvi određeni propisom državnog, regionalnog ili lokalnog karaktera.
javna uprava obuhvata sve organe i tijela koja su vršioci upravne djelatnosti, kako u okviru državne organizacione strukture, tako I izvan nje. Vršioci upravne djelatnosti u okviru državne organizacione strukture čine državnu upravu ili javnu upravu u užem smislu. Tu spadaju ministarstva i posebne upravne organizacije (agencije, zavodi, direkcije i dr.). Javnu upravu čine i brojni drugi organi koji nisu dio državne upravne strukture, ali su dio državnog aparata (sudska uprava, stručne službe zakonodavnih i izvršnih tijela i dr.).
Konačno, javna uprava obuhvata i organe izvan državne organizacione strukture. To su tzv. institucije sa javnim ovlaštenjima (javne ustanove, javna preduzeća i dr.). Zajedničko svim vršiocima upravne djelatnosti, bilo da tu djelatnost vrše u okviru ili izvan državne organizacione strukture,jeste obavljanje javnih poslova u javnom interesu, pravno reguliranje pravilima javnog prava, finansiranje iz javnih sredstava te podložnost pravno-političkoj kontroli i nadzoru.”

Stevan Lilić , “Upravo pravo-Upravno procesno pravo” Beograd 2014.

Lokacija

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial