• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Najčešća pitanja FAQ

I pored detaljno opisane procedure upisa na I ciklus studija na Fakultetu za upravu, često se javljaju nejasnoće i određena pitanja. Upravo iz tog razloga, urednički team web portala izdvojio je najčešće postavljena pitanja sa odgovorima.

PITANJE: Da li je diploma sa Fakulteta za upravu podjednako priznata kao druge diplome Univerziteta u Sarajevu?

ODGOVOR: FU kao pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, ima punopravan status kao i sve ostale članice UNSA. Diplomu izdatu od strane Fakulteta za upravu potpisuje Dekan Fakulteta I Rektor Univerziteta u Sarajevu, te samim tim diploma izdata na FU je podjednako priznata kao i druge diplome izdate na UNSA.

PITANJE: Da li bachelori uprave mogu aplicirati na poslove državnih službenika putem javnih konkursa Agencije za državnu službu?

ODGOVOR: Da. Stečeno zvanje – Bachelor uprave prepoznato je i Uredbom o vršenju osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici koja je neophodna za apliciranje na zaposlenje u organe uprave (u članu 1). stoji: U Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/04, 3/06 i 19/12), u Članu 27, stav 1. tačka 1) riječi: “sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne struke”, zamjenjuju se riječima: “sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne i upravne struke”.

PITANJE: Da li postoji stipendiranje i odgođeno plaćanje na Fakultetu za upravu?
ODGOVOR: Da, na FU postoji mogućnost stipendiranja ili plaćanja školarine na rate. Stipendiju na FU možete ostvariti u zavisnosti od uspjeha postignutog tokom srednje škole. Učenici generacije u POTPUNOSTI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE za prvu godinu studija. U zavisnosti od ostvarenog prosjeka u toku studija možete ostvariti potpuno ili djelimično stipendiranje. Također studentima FU se nudi mogućnosti plaćanja školarine na više rata.
Zatim, Predstavnici našeg Fakulteta potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji sa Sberbank BH zahvaljujući kojem je omogućeno bekamatno stipendiranje/kreditiranje u svrhu plaćanja školarine na I, II (smjer Javne nabavke, Uprava i Poslovna uprava) i III ciklusu studija.

PITANJE: Za koje poslove se osposobljava magistar javnih nabavki?
ODGOVOR: Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, kao i na rukovodećim poslovima.

PITANJE: Zašto bi maturnati upisali baš ovaj Fakultet, kome je namijenjen?
ODOGVOR: Maturanti koji žele da studiraju na fakultetima društvenih nauka, koji imaju dobre organizatorske i komunikološke sposobnosti, i koji su inovativni i spremni na timski rad, Fakultet za javnu upravu je pravi izbor. Znanja i stručne kompetencije koje stiču Bachelori uprave omogućavaju kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju i drugim organizacijskim i rukovodećim poslovima.

PITANJE: Da li se na Fakultetu za upravu organizira prijemni ispit?
ODGOVOR: Ne. Upis kandidata se vrši na bazi uspjeha u srednjoj školi bez provođenja prijemnog ispita. Proces rangiranja liste se vrši na osnovu:
 općeg kriterija koji se odnosi na postignuti uspjeh u srednjoj školi u sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu ( zbir ocjena);
 pojedinačnog kriterija koji se odnosi na prosjek ocjena iz predmeta maternji jezik iz sva četiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena);

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial