• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Evropsko upravno pravo

Šifra predmeta: FU-I-3-9/i
Predmet: EVROPSKO UPRAVNO PRAVO
Nosilac:
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: III (treća)
Semestar:
Broj ECTS kredita: 4
Status: izborni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA   
Osnovni cilj je da studenti steknu osnovno teorijsko znanje o Evropskom upravnom pravu i njegovoj ulozi preko osnovnih instituta materijalnog prava do procedura kojim se to pravo ostvaruje. Na ovaj način studenti će biti u stanju da jasno prepoznaju kada i kako se opći principi Evropskog upravnog prava primjenjuju po osnovu primjene općih i posebnih principa prava EZ i nacionalnih zakonodavstava država članica. Cilj predmeta je sticanje osnovnog znanja iz oblasti evropskog upravnog prava i njihova primjena prema pojedinim konkretnim zakonskim rješenjima, u okvirima kojih su predviđeni različiti pravni mehanizmi ostvarivanja i zaštite prava u upravnoj proceduri, položaj stranaka i ovlaštenja nadležnih organa Evropskih zajednica.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial