• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Javne službe

Šifra predmeta: FU-I-4-16/i
Predmet: Javne službe
Nosilac:
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar:
Broj ECTS kredita: 4
Status: izborni
Broj sati sedmično: 1+3
Ukupan broj sati: 60 (15+45)

CILJ PREDMETA
Cilj predmeta je prikazati pravno uređenje javnih službi na unutrašnjem, regionalnom i globalnom planu, sa posebnim osvrtom na uređenje javnih službi u Evropskoj uniji. Sticanjem teorijskih i praktičnih znanja o javnim službama student analizira i izvorna i prenesena javna ovlaštenja, koncesiju javne službe, specifične oblike budžetskog finansiranja i sl.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial