• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Komparativna javna uprava

Šifra predmeta: FU-I-4-13/i
Predmet: KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA
Nosilac: Doc.dr Merima Tanović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvrta)
Semestar:
Broj ECTS kredita: 4
Status: izborni
Broj sati sedmično: 2+2
Ukupan broj sati: 60 (30+30)

CILJ PREDMETA
1.Upoznati studente sa najznačajnijim savremenim upravnim sistemima i njihovim karakteristikama,
2.razviti kod studenata spoznaju odnosima upravne i političke sfere u različitim historijsko-političkih kontekstima i političkim sistemima,
3.osposobiti studente da prepoznaju najbitnije karakteristike upravnih sistema kao osnov za komparativnu analizu istih,
4.razviti kod studenata senzibilitet za komparaciju upravnih praksi i usvajanje dobrih praksi I iskustava u kontekstu tranzicijskih procesa u BiH.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial