• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Lokalna samouprava

Šifra predmeta: FU-I-3-4/o
Predmet: LOKALNA SAMOUPRAVA
Nosilac: Doc.dr Emir Tahirović/Prof.dr Elmir Sadiković
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: III (treća)
Semestar: VI (šesti)
Broj ECTS kredita: 10
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA:
-Upoznati studente sa socijalno- teorijskim aspektima problematike lokalnih zajednica, pravno-politološko teorijskim aspektima lokalne samouprave i njenom mjestu i ulozi u sistemu organizacije vlasti,
-upoznati studente sa međunarodno – pravnim tretmanom lokalne smaouprave i značajem međunarodo-pravnih akata u kontekstu razvoja lokalne samouprave u BiH,
-upoznati studente sa komparativnim iskustvima savremenih sistema lokalne smaouprave u zemljama sa dugogodišnjom liberalno-demokratskom tradicijom i iskustvima zemalja u tranziciji
-osposobiti studente da raspoznaju razvojne i reformeske probleme lokalne samouprave u BiH i upoznati ih sa aktuelnim reformskim strategijama i praksama u BiH.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial